Skriftlig spørsmål fra Harald Valved (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:458 (2007-2008)
Innlevert: 10.01.2008
Sendt: 11.01.2008
Besvart: 24.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald Valved (FrP)

Spørsmål

Harald Valved (FrP): Jeg viser til Internrevisjonsrapport: Omstilling innen psykiatrien - Helse Nordmøre og Romsdal (HNR) og Helse Sunnmøre (HSM) 22. nov. 2007. Rapporten viser at opptrappingen av behandlingstilbudet i Helse Sunnmøre ikke er i takt med avviklingen av tilsvarende tilbud i Helse Nordmøre og Romsdal - slik som forutsatt.
Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak statsråden vil iverksette for å gjenvinne dette svinnet av kapasitet, slik at psykiatritilbudet i HNR og HSM blir tilfredsstillende i fremtiden?

Begrunnelse

Styret i Helse Midt-Norge (HMN) vedtok 30. nov. 2005 ny finansieringsmodell som innebærer en overføring av psykiatrimidler mellom HNR og HSM. Totalt innebar dette en reduksjon på 74 mill kr for HNR og en økning på 50 mill kr for HSM. Overføringen skulle gjennomføres i perioden 2006-2010. Iht. rapporten har ikke HMN beskrevet tilfredsstillende hvilke tjenestetilbud budsjettomfordelingen mellom HNR og HSM skulle omfatte. For HNR i perioden 2005-2007 har antallet liggedøgn gått ned med 25 % og samtidig har antallet liggedøgn gått ned med 4% i HSM. Antallet polikliniske konsultasjoner har gått ned med 10 % i HNR, samtidig har HSM hatt en økning i antall polikliniske konsultasjoner på 12 %. Det er intensjonen og i tråd med nasjonale retningslinjer at antall liggedøgn reduseres og kompenseres med polikliniske konsultasjoner.
Totalt sett er undertegnede av den oppfatning at behandlingstilbudet er betydelig redusert etter at omstillingen startet. Jeg er bekymret for den videre utvikling av tilbudet og er redd for at de negative virkningene av omstillingen vil forsterkes om ikke nødvendige ekstraordinære tiltak blir iverksatt. Konsernledelsen har nå besluttet å forsere omstillingen, og det forsterker min bekymring.
Det er, slik jeg ser det, nødvendig at statsråden kan forsikre de psykisk syke i Møre og Romsdal om at et tilfredsstillende tilbud blir reetablert og vedlikeholdt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse Midt-Norge RHF har informert meg om at de i 2003 vurderte strukturen i psykisk helsevern som lite hensiktsmessig for å tilby en god tjeneste til befolkningen i den samlede regionen, og at det derfor ble lagt planer for videre oppbygging av psykisk helsevern i Helse Sunnmøre i tråd med Opptrappingsplanen for psykisk helse. Helse Midt-Norge RHF opplyser videre at styret i det regionale helseforetaket i 2005 vedtok at inntektene til helseforetakene skulle gjenspeile demografiske forhold i disse to helseforetakene, og at konsekvensen av dette ble en styrt overføring av inntekter fra Helse Nordmøre og Romsdal HF til Helse Sunnmøre HF.

Helse Midt-Norge RHF understreker at omstillingen er en stor utfordring både for Helse Sunnmøre HF som skal bygge opp tjenester, og for Helse Nordmøre og Romsdal HF som skal omstille tjenesten til et lavere kostnadssnivå. Helse Midt-Norge opplyser i tilknytning til dette at Helse Sunnmøre HF er i ferd med å bygge opp et moderne psykiatritilbud i tråd med sentrale helsepolitiske føringer med vekt på ambulant og poliklinisk virksomhet, i tillegg til døgn- og dagtilbud på DPS-nivå.

Helse Midt-Norge RHF opplyser forøvrig at internrevisjonen har vært, og vil fortsatt være, et nyttig verktøy for å sikre en god prosess, da dette bidrar til å sikre kvalitet og riktig ressursutnyttelse innen psykisk helsevern i regionen.

De regionale helseforetakene skal forvalte de samlede ressursene til psykisk helse på best mulig måte. Da vil det være nødvendig av og til å gjennomgå den samlede ressursdisponeringen i regionen. De generelle føringene om at alle opptrappingsmidler skal gå til satsing innen psykisk helsevern, og at psykiske helsevern skal ha større økonomisk vekst enn somatisk sektor gjelder uavhengig av slike prosesser. Dette kravet vil bli videreført overfor de regionale helseforetakene også i 2008.

Helse Midt-Norge har forsikret meg om at omstillingen ikke reduserer den samlede behandlingskapasitet i Helse Nordmøre og Romsdal HF, og at planene er i tråd med intensjonene i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008).

Jeg har tillit til at Helse- Midt Norge RHF følger omorganiseringsprosessen nøye og sørger for at ingen pasienter blir skadelidende av de omstillingene som er i gangsatt, og som etter planen skal være ferdig i 2010.