Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:459 (2007-2008)
Innlevert: 10.01.2008
Sendt: 11.01.2008
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 17.01.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I fjor sommer ble en mann i Nordland tatt for å ha fylt feil type diesel på sin lastebil. Dette førte til at vedkommende ble ilagt et forelegg på 35000,-. Nå er denne historien dessverre slik at vedkommende døde før hele forelegget var betalt, noe som har ført til at foreldrene er pålagt å betale restbeløpet.
Ser statsråden hvor urimelig dette er, og hvordan kan de etterlatte foreldre søke å få ordnet opp i dette på en minnelig måte uten at beløpet må betales?

Begrunnelse

En straffereaksjon er i utgangspunktet et personlig forhold. Likeledes er det sånn at i denne saken blir vedkommendes foreldre bedt om å gjøre opp restbeløpet. Jeg går ut fra at dersom det hadde vært snakk om en fengselsstraff, ville ikke de etterlatte ha blitt bedt om å sone den på vegne av sin avdøde sønn. Dog, i denne saken må de dekke et beløp utestående til staten, noe de finner helt urimelig. De har ikke gjort noe straffverdig, annet enn å ha hatt en sønn som har blitt ilagt et forelegg. Jeg ber derfor stastråden vise storsinn i denne saken og bidra til at de etterlatte foreldrene slipper å sitte igjen med en så negativ sak etter sin sønns bortgang.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet er opprinnelig stilt finansministeren, men overført meg. Straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 § 75 bestemmer at adgangen til å fullbyrde straff faller bort ved den skyldiges død. Heller ikke bøtestraff kan gjøres gjeldende mot dødsbo, se blant annet Matningsdal/Bratholm: "Straffeloven. Kommentarutgave" (2. utg.), s. 607. Jeg anbefaler derfor foreldrene på nytt å ta kontakt med politiet i denne saken."