Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:460 (2007-2008)
Innlevert: 10.01.2008
Sendt: 11.01.2008
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 18.01.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Regjeringa har beslutta at det skal utbetalast kompensasjon til grunneigarar og kommunar i Trillermarka i Buskerud på 135 millionar kroner. I Sogn og Fjordane har det også vorte verna områder, vassdrag og laksefjordar, noko som hindra verdiskaping for lokale grunneigarar og kommunar, utan at desse har fått kompensasjon eller tilstrekkeleg kompensasjon.
Vil statsråden ta initiativ til at grunneigarar og kommunar i Sogn og Fjordane og andre fylker får erstatning på same måte som i Buskerud?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Bestemmelsene om erstatning til grunneiere og rettighetshavere ved vern av naturreservater er gitt i naturvernloven § 20. Erstatningen til grunneierne og andre rettighetshavere i Trillemarka-Rollagsfjell vil bli fastsatt i henhold til gjeldende lovverk og prosedyrer, tilsvarende det som skjer i alle andre saker om vern av skog som naturreservat. Bestemmelsene om erstatning som følge av vern vurderes som en del av arbeidet med en ny naturmangfoldlov.

Kostnadene knyttet til erstatninger til grunneiere og rettighetshavere i Trillemarka-Rollagsfjell er estimert til 64 mill. kroner. Dette gjelder erstatningskostnader knyttet til nytt vern, utover de to naturreservatene som ble opprettet i området i 2002. Det må imidlertid understrekes at det generelt er betydelig usikkerhet knyttet til erstatningskostnader for ulike skogområder, bl.a. avhengig av tømmermengde, tømmerkvalitet og områdenes tilgjengelighet for kommersielt skogbruk. Også faktorer som for eksempel varierende tømmerpriser og prosesskostnader kan påvirke de samlede kostnadene knyttet til erstatninger. Som grunnlag for erstatningsoppgjøret vil det derfor blant annet bli gjennomført taksering av skogen. Først når erstatningsoppgjøret er sluttført vil man kjenne de samlede kostnadene knyttet til erstatninger til grunneiere og rettighetshavere i Trillemarka-Rollagsfjell.

Som en del av Regjeringens beslutning for området Trillemarka-Rollagsfjell inngår også opprettelse av et næringsfond på 30 mill. kr. og midler til skjøtsel og forvaltning av naturreservatet. Dette skyldes at vernesaken for Trillemarka-Rollagsfjell er spesiell, blant annet på grunn av svært viktige verneverdier som det er av stor nasjonal betydning å sikre. Hvorvidt det også i framtida blir aktuelt å etablere næringsfond knyttet til enkelte spesielle vernesaker, er noe som må vurderes i det enkelte tilfelle.