Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:463 (2007-2008)
Innlevert: 11.01.2008
Sendt: 14.01.2008
Besvart: 18.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Med virkning fra 1/1-08 har både Kypros og Malta også gått over til EURO som betalingsmiddel. Flere land kommer til å gå over til EURO de nærmeste årene. Dette betyr at norske turister i utlandet kommer til å benytte EURO i større og større grad. Valutaveksling medfører som kjent betydelige transaksjonskostnader.
Kan finansministeren gi et anslag på hvor mye norske turister på besøk i land, som benytter EURO som betalingsmiddel, må betale i gebyrer og andre transaksjonskostnader totalt sett for året 2008?

Begrunnelse

Uavhengig av hvordan man utfører transaksjonen fra kroner til EURO vil dette medføre transaksjonskostnader i form av dårligere kurs enn markedskurs og ofte gebyrer. Ved uttak i minibank i utlandet blir det ofte beregnet et gebyr på 2 % av uttaksbeløpet, i tillegg til at kursen uttaket blir beregnet av, er langt dårligere enn den børsnoterte valutakurs. Undertegnede ønsker å få beregnet den totalkostnaden dette påfører norske turister på ferie og langtidsopphold i land som benytter EURO som betalingsmiddel. Med andre ord den kostnaden nordmenn på ferie i EURO-land kunne spart dersom Norge også hadde gått over til EURO som betalingsmiddel.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Tabell 1 under viser antall reiser av norske personer til utlandet, herunder til euroområdet, i perioden fra og med 4. kvartal 2006 til og med 3. kvartal 2007. Av tabellen fremkommer også forbruket knyttet til reisene. Tabellen er beregnet med utgangspunkt i SSBs reiseundersøkelse (se http://www.ssb.no/reise/). Reiseundersøkelsen er basert på et representativt utvalg av 2 000 norske personer i alderen 16 - 79 år. Resultatene er beheftet med stor statistisk usikkerhet og tallene må derfor nyttes med varsomhet.

Tabell 1 Antall reiser til og forbruk i utlandet f.o.m. 4. kv. 2006 - t.o.m. 3. kv. 2007

Antall reiser Forbruk. Mill kronerI alt 21 300 97 040

Av dette til utlandet 7 080 58 370

Av dette til euroområdet 2 545 24 023Norske husholdningers forbruk til reiser i land hvor euro benyttes som betalingsmiddel (samt Kypros og Malta) utgjorde i henhold til reiseundersøkelsen om lag 24 mrd. kroner i perioden fra om med 4. kvartal 2006 til om med 3. kvartal 2007. En stor del av dette forbruket var imidlertid betaling i norske kroner til reiseselskaper i Norge. Denne andelen framkommer ikke av undersøkelsen. Ved uttak i minibank i utlandet blir det gjerne beregnet et gebyr på om lag 1,75 til 2 pst. av uttaksbeløpet. I tillegg kan vekslingskursen kunden står overfor, avvike noe fra den børsnoterte valutakursen.

I den prosessen som ledet fram til EUs pengepolitiske union ble gevinsten ved å slippe vekslingskostnader ved transaksjon mellom medlemsland fremhevet som en av fordelene ved unionen. Samtidig ble det fremhevet som en ulempe ved unionen at den fratar de deltagende land muligheten til å føre selvstendig pengepolitikk.