Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:464 (2007-2008)
Innlevert: 11.01.2008
Sendt: 14.01.2008
Besvart: 17.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I SSBs tidsskrift Økonomiske analyser nr. 6/2007 vises det i en artikkel av Ådne Cappelen m.fl. at SkatteFUNN gir positive produktivitetseffekter for foretakenes FoU-innsats. Det er også en positiv avkastning av selve SkatteFUNN-ordningen. Denne øker over tid.
Vil finansministeren nå reversere innstrammingene som er gjort i SkatteFUNN de siste årene?

Begrunnelse

Fra 2007 endret Regjeringen timereglene for SkatteFUNN som i henhold til Regjeringens egne tall innebar en innstramming på om lag 10 prosent. Regjeringen foreslo en øvre timesats på 500 kr for å dekke personalkostnader og indirekte kostnader. Tidligere ble personalkostnader og indirekte kostnader beregnet etter en sjablonsats på 1,6 promille av avtalt årslønn. Regjeringens forslag innebar en langt dårligere timesats enn tidligere regler, noe som har gjort det ulønnsomt for bedriftene å sette inn FoU-personell med en årslønn på over 310 000 kr på SkatteFUNN-prosjekter.
Det ble også innført tak på 1850 timer som bedriftene får lov til å føre opp på SkatteFUNN-prosjekter.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Fra 1. januar 2007 ble det innført tak på 500 kroner pr. time og 1850 timer pr. år for eget FoU-personell i ordningen med skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (Skattefunn). Denne endringen i kostnadsberegningen ble gjennomført for å bedre økonomistyringen i Skattefunn. Hovedtrekkene i ordningen, dvs. støttenivå og beløpsgrenser pr. foretak, ble videreført uten endring. Bakgrunnen for endringene var en evaluering av økonomistyringen og administreringen av Skattefunn som ble utført av Senter for statlig økonomistyring (SSØ). SSØ fant svakheter i økonomistyringen av Skattefunn, og anbefalte at det ble gjennomført tiltak for å bedre denne.

Statistisk sentralbyrå har gjennomført en bred evaluering av Skattefunn over perioden 2002-2006. Evalueringen har funnet indikasjoner på at det ble drevet skattemotivert tilpasning gjennom å drive opp beregningsgrunnlaget for timelønnssatsen (før innføring av maksimal timesats), jf. SSB Rapporter 2007/48 "Skattemotivert tilpasning til SkatteFUNN-ordningen".

Forskriftsendringene fra 1. januar 2007 må bl.a. ses i lys av at kostnader i skattefunnprosjekter fastsettes etter Forskningsrådets regler for beregning av kostnader i brukerstyrte prosjekter. Disse reglene er utviklet for bruk innenfor rammestyrte tilskuddsordninger. Kostnadsberegningen er da ikke mer enn et saksgrunnlag for søknadsbehandlingen i Forskningsrådet og for dokumentasjon av utført forskning. I Skattefunn har imidlertid reglene for brukerstyrte prosjekter fått langt større betydning fordi støttebeløpet blir beregnet direkte ut fra disse reglene.

Etter reglene for brukerstyrte prosjekter blir personal- og indirekte kostnader beregnet med en sjablontimesats på 1,6 promille av avtalt årslønn, som med f.eks. årslønn 450 000 kroner tilsvarer en timesats på 720 kroner. Denne timesatsen gav før regelendringene et fradragsgrunnlag på om lag 1,3 mill. kroner for et normalårsverk, hvorav om lag 2/3 skulle tilsvare sosiale og indirekte kostnader. Det synes lite realistisk at særlig små og mellomstore foretak, som er hovedbrukerne av Skattefunn, normalt vil ha så store sosiale og indirekte kostnader knyttet til eget FoU-personell.

Med en maksimal timesats på 500 kroner og en begrensning til 1850 timer årlig, blir maksimalt fradragsgrunnlag inntil 925 000 kroner pr. ansatt. I tillegg kan foretaket føre innkjøpte FoU-tjenester, utstyr til prosjektet og andre driftskostnader (f.eks. varer, reiser, konsulenttjenester og innleid personell) i fradragsgrunnlaget med faktiske kostnader.

Regjeringen vil, bl.a. i lys av SSBs brede evaluering av Skattefunnordningen, nærmere vurdere innretningen på ordningen.