Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:465 (2007-2008)
Innlevert: 11.01.2008
Sendt: 14.01.2008
Besvart: 21.01.2008 av barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden ta initiativ til å endre markedsføringsloven § 2c slik at også bedrifter kan reservere seg mot uadressert reklame?

Begrunnelse

I dag kan forbrukere i medhold av markedsføringsloven § 2c reservere seg mot å motta uadressert reklame. Loven sier uttrykkelig at: "Det er forbudt i næringsvirksomhet å levere ut eller å gi en formidler i oppdrag å levere ut uadressert reklame til forbrukere som klart har tilkjennegitt at de motsetter seg dette." Men det er bare "forbrukere" som kan reservere seg mot slik reklame. Verken små eller store bedrifter har mulighet til å reservere seg mot uadressert reklame. Firmaer som ønsker å være miljøvennlige ved å ikke motta unødig papir, burde også ha mulighet til å reservere seg mot dette.

Manuela Ramin-Osmundsen (A)

Svar

Manuela Ramin-Osmundsen: Etter markedsføringsloven § 2 c er det forbudt å levere uadressert reklame til forbrukere som klart har tilkjennegitt at de ikke ønsker dette. Slik tilkjennegivelse kan forbrukeren for eksempel gi ved å merke postkassen og /eller inngangsdøren. Forbrukerombudet og Markedsrådet håndhever lovens bestemmelser. Markedsføringsloven § 2 c gir ikke juridiske personer (bedrifter, virksomheter og organisasjoner) rett til å reservere seg mot uadressert reklame.

I forbindelse med vedtakelse av endringer i markedsføringsloven i februar 2005 ble problemstillinger bl.a. knyttet til reservasjonsrett for juridiske personer drøftet, jf Ot. prp nr 92 (2003-2004) side 25 flg. Det som drøftes i proposisjonen er reservasjonsrett mot direkte markedsføring, men hensynene og interessene som ble fremhevet og vektlagt kan overføres også til uadressert reklame. Høringsinstansene var delte. Daværende Barne- og familiedepartement konkluderte med at det var for tidlig å ta standpunkt til om en skulle utvide dette regelverket til å omfatte juridiske personer. Det ble påpekt at spørsmålet eventuelt burde vurderes nærmere av berørte departementer.

Vi er kjent med at Næringsministeren fikk spørsmål om reservasjonsordning for næringsdrivende fra en stortingsrepresentant våren 2006. Dette dreide seg om reservasjonsrett mot uønsket reklame per post og telefaks. I svaret fra Nærings- og handelsdepartementet går det bl.a. frem at de i løpet av de siste årene har mottatt noen få henvendelser fra næringsdrivende som opplever uanmodet markedsføring rettet mot virksomheten som et problem. Det uttales videre at man ikke har planer om konkrete initiativ, men vil følge utviklingen på området.

Vi antar at oppfatningene om spørsmålet om det skal innføres en reservasjonsordning for uadressert reklame også vil være delte. Næringsdrivende som kun er mottakere av uadressert reklame vil gjerne ønske et vern på linje med forbrukere, mens næringsdrivende som selv er avhengige av å markedsføre seg via denne type kanaler vil være motstandere av regulering.

Det er i dag ikke noe håndhevingsapparat som ivaretar interessene til næringsdrivende imellom. Det er slik jeg ser det heller ikke opplagt at det er det offentliges oppgave å beskytte de næringsdrivende på lik linje med forbrukerne. Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon uttalte bl.a. i høringen i 2004 at "det ikke er like viktig at lovgiver gir beskyttelse i næringsforhold".

Departementet arbeider for tiden med forslag til ny markedsføringslov og tar sikte på at proposisjon med ny markedsføringslov fremlegges for Stortinget våren 2008. Bakgrunnen for revisjonen av markedsføringsloven er et nytt EU-direktiv om urimelig handelspraksis overfor forbrukere. Direktivet gjelder kun forholdet mellom næringsdrivende og forbruker. Regler som gjelder forhold mellom næringsdrivende er ikke en del av den pågående lovrevisjonen og har derfor heller ikke vært på høring.

Barne- og likestillingsdepartementets hovedfokus er beskyttelse av forbrukernes rettigheter. Markedsføringsloven omhandler imidlertid også markedsføring mellom næringsdrivende. Spørsmål om det skal innføres reguleringer i forhold mellom næringsdrivende, angår Nærings- og handelsdepartementet som skal ivareta næringslivets interesser. I etterkant av arbeidet med ny lov vil Barne- og likestillingsdepartementet drøfte med Nærings- og handelsdepartementet om det er behov for å utrede nærmere om bedrifter også bør få mulighet til å reservere seg mot reklame. I en slik utredning vil i tillegg til næringsdrivendes interesser også miljøhensyn og begrensning av papirbruk kunne være viktig.