Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:466 (2007-2008)
Innlevert: 11.01.2008
Sendt: 14.01.2008
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 22.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Svinnet medfører store økonomiske tap for den enkelte bensinforhandler, samtidig som det medfører store utslipp til naturen.
Vil statsråden igangsette tiltak som kan bidra til å redusere utslippene til miljøet, og vil statsråden ta initiativ overfor finansministeren til å endre avgiftssystemet slik at det kun kreves inn avgift for den solgte mengden drivstoff?

Begrunnelse

Justervesenet laget i 2007 "en rapport om svinnproblematikk ved drivstoffomsetning forundersøkelse". Denne rapporten viser til at det er flere mulige kilder til svinn/tap av drivstoff. Rapporten viser til at svinnet oppstår i transportkjeden fra raffineriet og frem til kunden fyller drivstoffet på den enkelte bensinstasjonen. Dette betyr at i størrelsesordenen ca 20 millioner liter drivstoff hvert år slippes ut i naturen. Beregninger viser at bensinforhandlernes direkte tap på grunn av at man betaler avgift på det som kommer inn til forhandleren, og ikke på bakgrunn av salget, beløper seg til over 100 millioner kroner pr år. Eller mellom 100 000 - 500 000,- kr pr år for den enkelte forhandleren.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet er opprinnelig stilt til miljø- og utviklingsministeren, men er overført til finansministeren siden saken primært gjelder avgifter. Det fremgår ikke av spørsmålsstillingen hvilke avgifter det siktes til, men jeg antar det først og fremst refereres til bensinavgiften og dieselavgiften.

Spørsmålet om avgiftssystemet bør legges om, slik at det kun kreves inn avgift for den solgte mengden drivstoff vil nødvendigvis måtte få omfattende administrative konsekvenser. I likhet med de fleste andre særavgiftene legges drivstoffavgiftene i dag på produsent/importørledet. På denne måten legges avgiftsplikten på et fåtall store aktører med gode forutsetninger for å håndteres avgiften. Pr i dag er det seks avgiftspliktige oljeselskaper. Dette er med på å holde de administrative kostnadene nede. Avgiften vil reflekteres i den prisen sluttbruker må betale, og i denne prisen vil det også måtte tas høyde for eventuelt svinn som skjer på vei fra raffineri til sluttbruker.

Dersom drivstoffavgiftene skal legges om slik at avgiften bare kreves inn for den mengde drivstoff som selges til sluttbruker, vil antakeligvis avgiftplikten måtte legges på detaljleddet. Dette vil bryte helt med hvordan særavgiftssystemene er bygget opp, og vil kreve omfattende omlegginger, med tilhørende økt ressursbruk. Dette vil gjelde både for avgiftsforvaltningen og for det private. Jeg vil her påpeke at det finnes flere tusen bensinstasjoner i Norge.

I henvendelsen spørres også om statsråden vil igangsette tiltak som kan bidra til å redusere utslippene til miljøet. Det er mange typer tiltak som vil kunne redusere utslippene til miljøet, og dette er problemstillinger som regjeringen jobber aktivt med. Å legge om drivstoffavgiftene slik at avgiften bare kreves inn for den mengde drivstoff som selges til sluttbruker vil imidlertid ikke redusere utslippene til miljøet. I motsetning til dagens ordning hvor også svinn avgiftslegges, vil ikke en slik ordning gi noe insentiv til å begrense det utslipp som følger av svinnet i transportkjeden fra raffineriet og frem til kunden.