Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:468 (2007-2008)
Innlevert: 14.01.2008
Sendt: 15.01.2008
Besvart: 24.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hva kan statsråden gjøre for å bidra til gode ferjeløsninger for det samlede Finnøy-samfunnet etter åpningen av Finnfast?

Begrunnelse

Det er bekymring i Finnøy kommune for utviklingen av den samlede transportsituasjonen for kommunen etter åpningen av Finnfast. Spørsmål om Finnøysambandets status, åpningstid, kapasitet og frekvens vil være med å avgjøre om en får en kraftigere sentralisering enn det som kan sies å følge direkte av fastlandsforbindelsen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Stortinget har gjennom behandlingen av St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid gitt føringer for det videre arbeidet med forvaltningsreformen, som skal gjennomføres fra 2010. Bl.a. innebærer reformen overføring av eierskapet for det meste av dagens øvrige riksvegnett fra staten til de nye regionene. Overføringen omfatter også ferjesambandene på øvrig riksvegnett. De nye regionene får ansvar både for drift, vedlikehold og investeringer i det regionale vegnettet, og midlene til dette skal inngå i rammetilskuddet til de nye regionene. Sammen med dagens fylkesvegnett vil dette vegnettet bli kalt regionalt vegnett.

Finnøysambandet (Hanasand-Ladstein/Judaberg-Nedstrand-Jelsa) er i dag et kombinert riks- og fylkesvegsamband. Etter 2010 vil det derfor bli et samband på det regionale vegnettet.

Selv om ikke alle detaljene i forvaltningsreformen er klare, er det ganske sikkert at Finnøysambandet vil bli en del av det regionale vegnett. Fram til da vil Samferdselsdepartementet ikke ta initiativ til å endre dagens situasjon på annen måte enn å avslutte seilingene på strekningen Hanasand-Talgje-Ladstein, når Finnfast etter planen åpner i 2009. Etter 2010 vil det være opp til de nye regionene å vurdere tilbudet på de regionale ferjestrekningene, også Finnøysambandet.