Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:470 (2007-2008)
Innlevert: 14.01.2008
Sendt: 15.01.2008
Besvart: 21.01.2008 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): "Lommemannsaken" har avdekket at informasjonsflyten mellom politidistriktene har vært mangelfull og kan ha bidratt til at pågripelse har skjedd på et langt senere tidspunkt enn nødvendig. Det er ikke ukjent at overgripere opererer over flere politidistrikt, også i den hensikt å gjøre seg mindre synlig for politiet.
Hvilke tiltak mener statsråden det er nødvendig å iverksette for å bedre samhandling og informasjonsflyt i politiet?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen en overordnet målsetting om å forebygge bedre, oppklare mer, reagere raskere og rehabilitere bedre. Det er videre i Soria Moria-erklæringen lagt til grunn at Regjeringen vil intensivere innsatsen mot overgrep mot barn. Jeg har derfor lagt opp til en bred innsats mot overgrep mot barn, - både når det gjelder vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

"Lommemannsaken" er en meget alvorlig sak. Jeg er tilfreds med at den koordinerte og sentraliserte etterforskningen av denne saken har bidratt til en pågripelse. Denne saken har vist at vi har utfordringer knyttet til informasjonsflyt og samhandling og derfor har riksadvokaten og Politidirektoratet sammen bebudet en bred gjennomgang av saken når det vesentlige av etterforskningen er gjennomført. Riksadvokaten opplyser videre at resultatene av denne undersøkelsen vil bli meddelt offentligheten. Jeg finner det derfor ikke riktig å gå nærmere inn på denne konkrete saken.

Politi og påtalemyndigheten står ovenfor flere utfordringer i sin oppfølging av distriktsovergripende straffesaker, både hva angår informasjonsutveksling og organisering av etterforskning. Dette vedrører både overgrepssaker og annen type kriminalitet av distriktsovergripende karakter.

Politidirektoratet har opplyst overfor meg at av iverksatte tiltak for å sikre en bedre informasjonsutveksling er blant annet "Nasjonal strategi for etterretning og analyse" (2007) og etablering av det nye etterretningssystemet INDICIA. Disse tiltakene tar sikte på etablering av rutiner og verktøy som vil sikre informasjonsflyten distriktene i mellom. Politidirektoratet opplyser videre at en arbeidsgruppe nedsatt av riksadvokaten og Politidirektoratet i januar 2007 for å utarbeide forslag for å effektivisere bekjempelsen av vinningskriminalitet av distriktsovergripende karakter. Disse forslagene vil også være relevant for andre kriminalitetstyper av distriktsovergripende karakter. Arbeidsgruppens rapport forventes ferdigstilt pr. 1. februar 2008.

Jeg vil følge nøye med på resultatene av de iverksatte tiltak som Politidirektoratet og riksadvokaten har iverksatt for å bedre samhandlingen og informasjonsflyten i politiet.

Som et ledd i å styrke arbeidet med seksuelle overgrep mot barn etablerte Regjeringen barnehus på to steder i 2007, - Barnehuset Bergen i november for Helseregion Vest og Barnehuset Hamar for Helseregion Sør-Øst. Neste år skal det åpnes tre nye barnehus, bl.a. i Kristiansand, slik at dette tilbudet kan gjøres landsdekkende. Barnehusene skal gi barn som utsettes for overgrep oppfølging i form at hjelp, omsorg og behandling i forbindelse med at man også foretar dommeravhør og medisinsk undersøkelse, samtidig som eventuell etterforsking av saker gjennomføres. Man skal også kunne gi veiledning og råd til pårørende. Formålet med barnehusene er at man i større grad enn tidligere skal legge vekt på å få til et bedre og mer integrert opplegg for barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vært vitne til slike overgrep eller vold i nære relasjoner.