Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:472 (2007-2008)
Innlevert: 14.01.2008
Sendt: 15.01.2008
Besvart: 21.01.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Politireformen som Stortinget vedtok, forutsatte at Nesseby kommune ville ha et eget lensmannskontor. Et lensmannskontor som i utgangspunktet var på 4 stillinger, vanlig åpningstid og samarbeid med nabokummenen Tana. Dette tilbudet er nå drastisk redusert og innbyggerne når ikke frem til politiet, etterforskningen går trått og det er mangelfull informasjon til publikum.
Hva vil justisministeren foreta seg for at innbyggerne i Nesseby kommune blir gitt en trygghet og service av politiet på linje med den øvrige befolkning?

Begrunnelse

Nesseby har siden 2004/2005 ikke hatt et ordinært lensmannskontor slik det var forutsatt fra Stortingets side knyttet til politireformen. Lensmannskontoret som en gang hadde 4 stillinger, normal åpningstid og vaktsamarbeid med Tana er i dag blitt drastisk redusert med den følge at det rammer befolkningens behov for trygghet og service fra politiets side.
Lensmannskontoret er i dag bemannet kun av lensmannen. Åpningstid 10.00-14.00 på tirsdag og torsdag. Kontoret er videre ubemannet når lensmannen er bortreist, har ferie eller er på seminar. I praksis så medfører dette at for de fleste som har behov for tjenester fra Nesseby lensmannskontor ikke får det og må ta kontakt med kontoret i Tana eller hos politiet i Kirkenes.
Den etterforskning som blir gjort av kontoret i Nesseby, må nødvendigvis bli av en slik art at befolkningen ikke føler at de får den trygghet og service som de bør få. Etterforskningen går sent, lite eller ingen informasjon og en saksbehandlingstid som overskrider de tre månedene politiet har som målsetting. Lensmannskontoret er således på mange områder en ikke tilgjengelig tjeneste i Nesseby og politiet er usynlig i lokalsamfunnet.
Dette står i skarp kontrast til Regjeringens mål om å ha et nært, sterkt og synlig politi i hele landet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: For regjeringen er det viktig at politiressursene brukes effektivt og målrettet for å bekjempe kriminalitet og utføre de oppgaver politiet har ansvar for.

Som justisminister er jeg selvsagt opptatt av at innbyggerne føler trygghet og at politiet gir god service til innbyggerne. Dette er et sentralt punkt i Regjeringens politiske plattform - Soria Moria - erklæringen.

Politimesteren i Østfinnmark ønsket i 2005 at lensmennene i Nesseby og Tana skulle opprette et felleskontor i Tanabru som en prøveordning. Bakgrunnen for politimesterens ønske var blant annet at Nesseby kommune er en liten kommune med ca 900 innbyggere, det var 30 anmeldelser i kommunen i 2004 og at den geografiske avstanden mellom Nesseby og Tana er 18 kilometer. Prøveordningen ble evaluert sommeren 2006. Evalueringen konkluderte med at den optimale løsningen ville være å slå sammen lensmannskontorene i Nesseby og Tana. Nesseby ønsket ikke en sammenslåing, og som en følge av at det ikke ble oppnådd enighet ble forslaget ikke fremmet for overordnet myndighet.

Nesseby består i dag fortsatt som eget lensmannsdistrikt med egen lensmann og eget tjenestested, men med et utstrakt samarbeid med Tana lensmannskontor. Det er politimesterens ansvar å kontinuerlig arbeide for å optimalisere egen organisasjon. Jeg har tillit til at hensynet til en bedre totalløsning for alle parter i Tana og Nesseby kommune har vært avgjørende for politimesterens vurdering av behovet for og beslutningen om samarbeid og felleskontor.

For å sikre tilgang på politiutdannet personell ble det i 2007 tatt opp 432 studenter ved Politihøgskolen. Der rekordhøye opptaket videreføres i 2008. Det kan for øvrig nevnes at Politidirektoratet på oppdrag fra Justisdepartementet har iverksatt arbeid for å utrede politi- og lensmannsetatens utdannings- og bemanningsbehov frem til 2015. Dette arbeidet er omfattende, og vil gi et godt grunnlag for å vurdere behovet for ressurser til politiet i årene fremover.