Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:474 (2007-2008)
Innlevert: 15.01.2008
Sendt: 16.01.2008
Besvart: 21.01.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Stortinget vedtok 22. mai 2007 en tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen, blant annet for å redusere saksbehandlingstiden i familieinnvandringssaker.
I hvilken grad har tilleggsbevilgningen i St.prp. nr. 56 (2006-2007) ført til redusert saksbehandlingstid?

Begrunnelse

I april 2007 sendte jeg et skriftlig spørsmål (Dok. 15:925) til arbeids- og inkluderingsministeren om hva statsråden ville gjøre for å få ned saksbehandlingstiden slik at folk raskt kunne få avklart om de får innvilget familieinnvandring til Norge eller ikke. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen trakk den gang frem tilleggsbevilgningen i St.prp. nr. 56 (2006-2007) som en løsning på problemet med et stort antall ubehandlede saker. Fremskrittspartiet støttet tilleggsbevilgningen, men påpekte samtidig at ressursbehovet i utlendingsforvaltningen ville ha vært lavere hvis det hadde vært flertall for Fremskrittspartiets restriktive innvandringspolitikk på Stortinget.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Tilleggsbevilgningen i St.prp. nr. 56 (2006-2007) sikret utlendingsforvaltningen en nødvendig økning i saksbehandlingskapasiteten. Da proposisjonen ble fremmet var situasjonen slik at det hver måned kom inn flere saker enn hva man klarte å behandle, noe som førte til at antallet ubehandlede saker økte fra måned til måned.

Fra august 2007 begynte man å se effektene av tilleggsbevilgningen, og Utlendingsdirektoratet har siden den gang behandlet vesentlig flere saker enn hva som har kommet inn. Totalt er antallet ubehandlede saker bygget ned med 200 saker i andre halvår 2007, noe som utgjør ca 3 pst av totalrestansen. Den største reduksjonen i forventet saksbehandlingstid er knyttet til familiegjenforening hvor hovedpersonen har arbeidstillatelse. Her er reduksjonen på 25 pst. Forventet saksbehandlingstid for øvrige saker er også på vei ned, men foreløpig uten at vi ser vesentlige utslag. Dette må imidlertid ses i forhold til hva situasjonen ville vært uten tilleggsbevilgningen.

Jeg minner for øvrig om at det i vedtatte budsjett for 2008 ligger til grunn en langt større restansenedbygging av oppholdssaker enn hva tilfellet var i St.prp. nr. 56 (2006-2007), og at sistnevnte proposisjon først og fremst var nødvendig for å sikre tilstrekkelig kapasitet til å ta unna innkomne saker. Dette gjør at det er all grunn til å forvente synkende saksbehandlingstider det kommende året.