Skriftlig spørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:475 (2007-2008)
Innlevert: 15.01.2008
Sendt: 16.01.2008
Besvart: 22.01.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Med henvisning til siste ukes mediedebatt om departementets manglende redegjørelse for anvendelsen av bevilgningene til koranskoler i Pakistan, minner jeg om statsrådens svar på spm. nr. 1413 (2007).
Kan statsråden på bakgrunn av sin meddelte gjennomgang av tiltaket redegjøre for tildelingskriteriene og gi Stortinget en konkret oversikt over hva den enkelte mottaker har motatt, og hvordan de tilfredsstiller kriteriene?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Med henvisning til mitt tidligere svar på sp.m. 1413 (2007), kan jeg bekrefte at det umiddelbart ble tatt initiativ til en særskilt gjennomgang av det norske bidraget til de aktuelle koranskolene. Denne gjennomgangen foretas av tre eksterne konsulenter og vil bli sluttført i løpet av februar

Det norske bidraget er en del av en større grunnskolesatsing i regi av pakistanske myndigheter. Det er etablert et omfattende kontroll- og oppfølgingssystem for satsingen.

Gjennom annonser i den lokale pressen har koranskoler blitt invitert til å delta i prosjektet. Målet er å styrke den allmenne delen av grunnskoleopplæringen og utbedre de hygieniske forhold ved skolene. Kriteriene for å bli godkjent for støtte er bl.a. følgende:

- Skolene må være godkjent og registrert av et av de sentrale akkrediterings- og eksamensgivende organer (Wafaaq).

- Skoler registrert i enkeltpersoners navn, kan ikke godkjennes.

- Det må enten allerede undervises i obligatoriske grunnskolefag (eksempelvis matematikk, urdu, engelsk og samfunnsfag), eller skolens ledelse må være villig til å starte opp slik undervisning i tråd med de offentlige læreplaner.

- I tillegg har Innenriksdepartementet måttet bekrefte at den aktuelle skole ikke har vært eller er involvert i noe som kan knyttes til ulovlig virksomhet eller terrorisme.

Skolene får tilbud om etterutdanning for lærere og tilgang på skolemateriell. Når det gjelder økonomiske bidrag til den enkelte skole, er disse basert på planer godkjent av provinsmyndighetene, som foretar regelmessige besøk til hver enkelt skole.

Av de 8 skolene i Swat, som har vært omtalt i media, har så langt 7 skoler fått norsk støtte. Én skole har hittil ikke mottatt støtte da betingelsene ikke har vært oppfylt. Påstander fremkommet i media den siste tiden om at ingen skoler har mottatt støtte, er således feilaktige.

Av de 118 skolene omfattet av prosjektet, har 76 skoler så langt mottatt støtte. Beløpene varierer sterkt, fra ca. NOK 2500 til ca. NOK 17000. Gjennomsnittlig støttebeløp er ca NOK 7000.

Det er et erklært ønske fra pakistanske myndigheter å støtte grunnskoleundervisning i koranskoler. Myndighetene vurderer eiere og lærere som viktige endringsagenter i arbeidet med å fremme mer kunnskap og toleranse i det pakistanske samfunnet.

Prosjektet ble besluttet iverksatt i 2003, med en varighet av 5 år. Når prosjektperioden nå nærmer seg slutten, vil jeg nøye vurdere om Norge skal fortsette sin støtte til prosjektet.