Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:476 (2007-2008)
Innlevert: 15.01.2008
Sendt: 16.01.2008
Besvart: 21.01.2008 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil justisministeren nå følge opp Stortingets vedtak om å gjennomgå alle sider ved forliset av riggen "Deep Sea Driller" og sørge for at alle kort kommer på bordet, samt vurdere myndighetenes moralske ansvar overfor overlevende og etterlatte etter forliset?

Begrunnelse

Natt til 1. mars 1976 grunnstøtte boreriggen "Deep Sea Driller" ved Fedje utenfor Bergen. Seks menn omkom i ulykken etter at mannskapet var gått i livbåtene. Ulykken ble gransket av en ulykkeskommisjon oppnevnt av Justisdepartementet som konkluderte med at årsaken til grunnstøtingen i første rekke var uheldige disposisjoner foretatt av plattformsjefen.
Etter ønske fra pårørende og overlevende etter ulykken, fattet Stortinget i 2004 vedtak om at Regjeringen skulle foreta en gjennomgang av alle sider ved forliset av riggen "Deep Sea Driller". Justisdepartementet besluttet i mars 2007 at utredningen i forbindelse med forliset av "Deep Sea Driller" skulle gjennomføres som en enmannsutredning, og politimester Rolf B. Wegner sa seg villig til å påta seg oppgaven. Utredningen som mange mente var svært mangelfull forelå, 1. november 2007.
En av de som var svært kritisk til rapporten, var sikkerhetsprofessor Jan Erik Vinnem ved Universitetet i Stavanger. Ifølge Stavanger Aftenblad 14/11 2007 var han ikke nådig i sin kritikk av Wegners utredning og hevdet at Justisdepartementets utreder opptrer lettvint og umoderne. Han stilte seg spørsmålet om Wegner i det hele tatt har hatt kjennskap til moderne prinsipper for ulykkesgranskning, og mente at "Deep Sea Driller"-ofrene fortjener langt bedre enn denne utredningen.
Til tross for at utredningen etter manges mening var svært mangelfull, påpeker den likevel en rekke svakheter med myndighetenes oppfølging av både pårørende og overlevende. Rapporten slår bl.a. fast at den katastrofepsykriatriske oppfølging av både pårørende og overlevende synes i det vesentlige å ha vært fraværende. Man viser også i utredningen forståelse for reaksjonen fra overlevende og pårørende når de beskriver "Deep Sea Drillers" forlis som "den glemte ulykken", og den nedvurdering av den innsats som ble levert i oljeindustriens barndom, samt at manglende oppmerksomhet fra offentlige myndigheter har vært uttrykk for en nedvurdering av ulike personlige problemer som overlevende og etterlatte ble påført som følge av forliset.
Ifølge Stavanger Aftenblad 9. januar vil justisministeren nå sette strek for saken. Ifølge avisen ser justisministeren bort fra den knusende kritikken mot Wegners rapport fra bl.a. sikkerhetsprofessor Jan Erik Vinnem og politietterforsker Stein Ege. Det er også uaktuelt for justisministeren å diskutere erstatninger til ofrene etter ulykken til tross for den mangelfulle behandling de fikk etter ulykken, ifølge avisen.
Det norske oljeeventyret har gjennom snart 40 år vært svært viktig for norsk økonomi og bidratt til verdiskaping, sysselsetting og industriutvikling over store deler av landet. Oljenæringen har medført at vi er i verdenstoppen teknologisk og i tillegg sikret oss enorme inntekter som gjør at vi i dag fremstår som et av verdens rikeste land med over 2000 mrd. kroner på bok.
"Deep Sea Driller"-forliset og myndighetenes mangelfulle oppfølging av denne viser at oljeeventyret også har en bakside. Det er grunn til å stille spørsmål ved myndighetenes moralske ansvar overfor overlevende og etterlatte i en slik situasjon. Ingen kan bringe deres kjære tilbake, men vi må ikke glemme dem og andre i samme situasjon.
Viser for øvrig til mitt spørsmål 759 til statsministeren datert 9. september 2003 og mitt spørsmål 1069 til arbeids- og inkluderingsministeren datert 19. juni 2006.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortinget ba regjeringen i anmodningsvedtak nr. 175 (2004-2005) gjennomgå alle sidene ved forliset av riggen "Deep Sea Driller". På bakgrunn av dette engasjerte Justisdepartementet politimester Rolf B. Wegner til å foreta en utredning av forliset. Justisdepartementet mottok rapporten 1. november 2007 og tar sikte på å orientere Stortinget om oppfølgingen av anmodningsvedtaket i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2008.