Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:477 (2007-2008)
Innlevert: 15.01.2008
Sendt: 16.01.2008
Besvart: 28.01.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Vil statsråden vurdere å endre/tilpasse kriteriene for økonomisk støtte fra Småsamfunnssatsinga 2008, slik at den typen prosjekter som er redegjort for i begrunnelsen, kan ha anledning til å få støtte til sitt prosjekt?

Begrunnelse

Prosjektet Bynære Bygder i Porsgrunn har allerede søkt departementet om økonomisk støtte fra Den nasjonale småsamfunnssatsinga. Prosjektet som har støtte i både kommune og fylkeskommune, har som mål å kartlegge og bremse fraflyttingen fra bynære bygder. Samtidig skal prosjektet spesielt se på hvilke negative utfordringer som bynære bygder har, og hvordan man kan løse disse utfordringene. Undertegnede tror dette prosjektet er unikt i sitt slag, og at det kan være mange bynære bygder som kan ha mye å hente fra dette prosjektet.
Desverre så kan det se ut som om prosjektet ikke helt faller inn under de kriteriene for økonomisk støtte fra nasjonale midler fra småsamfunnssatsinga.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I utgangspunktet skal distrikts- og regionalpolitiske virkemidler bevilget over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, brukes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Kriterier for å fastsette virkeområdet er blant annet befolkningsutvikling og næringsstruktur. Departementets midler utgjør den ekstraordinære delen av Regjeringens innsats for å nå de distrikts- og regionalpolitiske målene.

Hovedtyngden av innsatsen for lokal og regional utvikling går gjennom kommunene og fylkeskommunene. Telemark fylkeskommune fikk i budsjettet for 2008 bevilget totalt 43,23 millioner kroner til arbeidet med regional utvikling i fylket.

Argumentasjonen for å etablere den nasjonale småsamfunnssatsingen var nettopp at satsingen skulle være er en ekstra, spisset satsing, rettet mot særlig sårbare områder. Innsatsen kommer på toppen av de virkemidlene som går gjennom fylkene. I den nasjonale småsamfunnssatsingen støtter departementet seg på de innspill som kommer fra de ulike fylkeskommunene.

Jeg er enig i representant Fostervolds vurdering av at prosjektet Bynære bygder i Porsgrunn er et interessant regionalt utviklingsprosjekt. Selv om prosjektet ikke faller inn under den nasjonale småsamfunnssatsingen, håper jeg det kan være aktuelt for fylkeskommunen å vurdere om det er andre regionale virkemidler som kan brukes for å realisere prosjektet. Dette må selvfølgelig fylkeskommunen vurdere på fritt grunnlag, opp mot andre relevante prosjekter og den strategi fylkeskommunen i samarbeid med flere andre regionale aktører har utarbeidet rettet mot å nå regionale utviklingsmål.

Regjeringens småsamfunnssatsing er rettet spesielt mot områder med lange avstander til regionale sentra og samfunn med vedvarende befolkningsnedgang og sårbar næringsstruktur. En viktig målsetting i den nasjonale småsamfunnssatsingen er at de ulike prosjektene skal kunne lære av hverandre, og bidra inn i nettverk og erfaringsoverføring. Med det som bakgrunn faller prosjektet i Porsgrunn utenfor de kriterier og den målgruppen vi har innrettet den nasjonale småsamfunnssatsingen mot.

Med de retningslinjer som er gitt for prosjektet, og på bakgrunn av at denne satsingen nå allerede har gått i vel to år, og har samlet en betydelig prosjektportefølje ønsker jeg ikke å endre kriteriene for økonomisk støtte fra småsamfunnssatsinga 2008, slik at prosjektet i Porsgrunn kan komme med i den nasjonale småsamfunnssatsingen.