Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:478 (2007-2008)
Innlevert: 15.01.2008
Sendt: 16.01.2008
Besvart: 25.01.2008 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Kan statsråden forklare hvordan fengslene skal få til dette innenfor de økonomiske rammene de opererer under, da anskaffelse, oppbevaring og tilbereding av halalkjøtt ifølge skikkene vil kreve store investeringer i en rekke norske fengsler?

Begrunnelse

I en melding fra NTB den 21.12.2007 kan vi lese at Justisdepartementet i et brev de har skrevet til innsatte ved Ringerike fengsel, lover de muslimer i norske fengsler halalslaktet kjøtt. Dette gjør Justisdepartementet ved å vise til at alle ansatte skal ha likebehandling, uavhengig av hvilke matskikker og religiøse høtider det gjelder.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet har ikke gitt fengslene et pålegg om å tilby halalkjøtt slik det antydes i spørsmålet. Et generelt pålegg om servering av halalkjøtt er vanskelig å gjennomføre bl.a. av praktiske grunner. Fengslene legger til rette for ulike alternativer og dietter avhengig av den enkeltes behov.

Justisdepartementet mottok i september 2007 en klage fra innsatte ved Ringerike fengsel. Klagen omhandlet utførelsen av Ramadan ved fengselet, og det ble klaget på at tilretteleggelsen var blitt dårligere enn tidligere. Departementet forela klagen for Kriminalomsorgen region sør og Ringerike fengsel. Ringerike fengsel beklaget at tilretteleggelsen og gjennomføringen av Ramadan ikke ble utført på en tilstrekkelig god måte. Det ble videre i svaret vist til at det er iverksatt et arbeid for å utvikle en ny praksis for hvordan Ramadan i fremtiden skal gjennomføres ved fengselet.

Departementet besvarte klagen fra de innsatte ved å vise til ovennevnte informasjon fra Ringerike fengsel. Departementet beklaget at tilretteleggelsen ikke var god nok og forutsetter at tilretteleggelsen av Ramadan heretter vil bli tilfredsstillende tilrettelagt gjennom den nye praksisen Ringerike fengsel skal utvikle. Det er viktig at kriminalomsorgen legger forholdene til rette slik at innsatte kan utøve sin religion.

Så langt departementet kjenner til, har det ikke vært problemer ved andre fengsler i forhold til gjennomføringen av Ramadan i fjor.