Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:479 (2007-2008)
Innlevert: 15.01.2008
Sendt: 16.01.2008
Besvart: 24.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Ungdommer fra Sauda som ønsker å ta førerkort, må reise til Stavanger og Haugesund for praktisk/teoretisk prøve. Ventetiden er nå på opptil 3 mnd for praktisk prøve i Rogaland for klasse B. Sauda Vgs ønsker en tilbakeføring av mulighet til å avlegge den teoretiske og den praktiske delen av alle førerkortklassene i Sauda. De kan også avhjelpe køen som er i dag med å få godkjenning for sensorarbeid for en eller to av deres lærere.
Vil statsråden foreta seg noe slik at disse ungdommene igjen kan ta førerkortet der de bor?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vegdirektoratet opplyser at Sauda ble lagt ned som førerprøvested i 2000, i forbindelse med effektivisering og omorganisering i Statens vegvesen. Bakgrunnen var dels økonomiske forhold, dels at trafikkbildet i Sauda ikke var egnet til å gi kandidatene de trafikale utfordringene praktisk førerprøve skal inneholde. De deler av tjenestetilbudet som midlertidig ble flyttet til Sand i nabokommunen Suldal, ble lagt ned i 2005 som følge av liten etterspørsel etter tjenestene.

I Sauda er det opprettholdt et avgrenset førerprøvetilbud for tunge kjøretøy, hvor elever ved transportlinjen på Sauda Vidaregåande skule to ganger i året får gjennomføre praktiske prøver.

Statens vegvesen tilstreber å ha et riktig servicenivå i forhold til publikums etterspørsel etter tjenester. Bemanningssituasjonen på flere trafikkstasjoner har imidlertid ikke vært ideell den siste tiden, blant annet som følge av dagens pressede arbeidsmarked. Vegvesenet rekrutterer nå aktivt for å oppnå ønsket balanse mellom bemanning og oppgaver, og dermed bli rustet til å gi et tjenestetilbud med riktig kvalitet og servicenivå. Jeg beklager selvfølgelig at ventetiden på praktisk førerprøve til tider har vært lenger enn ønskelig. Etter hva jeg får opplyst er ventetiden på førerprøve kl. B i Stavanger og Haugesund for tiden på henholdsvis 6 og 7 uker.

Statens vegvesen benytter seg noe av mobile sensorer. Omfanget av dette må imidlertid veies i forhold til best mulig ressursutnyttelse, slik at kapasiteten i størst mulig utstrekning brukes til sensorvirksomhet og ikke til reise. Etterspørselen må dermed også være av et visst omfang for å kunne forsvare en slik ordning.

Det foreligger ikke planer om å la andre enn Statens vegvesen ha ansvar for gjennomføring og sensur av førerprøver. For å sikre at brukerne har tillit til ordningen og sensorenes upartiskhet, samt at prøvene vurderes mest mulig ensartet og korrekt, mener jeg dette ansvaret fortsatt skal ligge hos kun ett organ.

Jeg ønsker å sikre brukerne av trafikkstasjonene et godt og tilgjengelig tjenestetilbud over hele landet. Tilbudet skal ikke være statisk, men kunne justeres som følge av etterspørsel, mulighet for bruk av internett og andre elektroniske tjenester. Til orientering vedlegger jeg kopi av departementets brev av 23. august 2007 til Vegdirektoratet angående "revidert helhetlig plan" for tjenestetilbudet. Jeg vil også nevne at Statens vegvesen er i dialog med Sauda kommune om eventuell opprettelse av et kundesenter i kommunen, der vegvesenet eventuelt kan gi et begrenset tjenestetilbud.

Vedlegg til svar:

Brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet datert 23. august 2007. Ref. 07/309- JAJ

Revidert helhetlig plan for tjenestetilbudet ved trafikkstasjonene

Vi viser til Statens vegvesens brev av 13. februar 2007 med forslag til helhetlig plan for tjenestetilbudet ved Statens vegvesens trafikkstasjoner. Vi viser også til tilleggsmateriale, utredninger m.v. som departementet har mottatt fra Statens vegvesen under behandlingen av dette forslaget.

Den planlagte effektiviseringen fra 2004 av trafikant- og kjøretøyområdet har vært stilt i bero for å sikre brukerne av tjenestetilbudet ved trafikkstasjonene et godt og tilgjengelig tilbud i hele landet. Departementet mener at en forutsetning for en videre effektivisering innen trafikant og kjøretøyområdet må være at nye elektroniske løsninger og verktøy er tilgjengelige, er kjent og blir brukt av publikum før det gjøres større endringer i de tjenestene som tilbys ved trafikkstasjonene. Statens vegvesens arbeid med forslag til helhetlig plan har også vist at det kan være nødvendig å styrke de publikumsrettede tjenester på enkelte stasjoner og i enkelte perioder av året. Departementet finner å legge større vekt på verdien av nærhet og korte avstander for kundene, saml likeverdighet i tilbud over hele landet, enn slik vurderingen var i 2004.

Samferdselsdepartementet har gjennomgått forslag til helhetlig plan og har foretatt enkelte endringer og justeringer av forslaget, heretter kalt revidert helhetlig plan:

1. Departementet har i hovedsak tatt stilling til lokalisering av trafikkstasjon eller avgrenset tjenestested, og vi er kommet til at Drøbak skal fortsette som trafikkstasjon og fullverdig tjenestested. Kongsberg, Larvik, Rjukan, Evje og Mandal skal opprettholdes som avgrenset tjenestested, mens Rissa og Åfjord blir erstattet av ambulerende tilbud, se pkt 2 nedenfor. Ved Evje skal det også gis mulighet for oppkjøring med tungbil. For de øvrige trafikkstasjoner eller avgrensede tjenestesteder er det ingen endring. Departementet har ikke tatt stilling til endelig tjenestetilbud ved kundesenter eller oppmøtested, men er kommet til at lokaliseringen skal ligge fast, slik at inntil videre opprettholdes for eksempel Dalen og Kragerø som oppmøtested, se pkt 2. Vi vil også vise til at det, under høringen av helhetlig plan, har kommet fram at spesielt kommuner og enkelte større brukere av Statens vegvesens tjenester har viktige interesser som må søkes ivaretatt i en god dialog om endringer og tilpasninger av tilbudene.

2. Departementet har som nevnt, i utgangspunktet ikke tatt stilling til konkrete tjenestetilbud på den enkelte trafikkstasjon eller annet tjenestested, men vil overlate til Vegdirektoratet å ta nærmere stilling til dette. Vi mener bl.a. at høringen og den videre oppfølging av planen i regi av Statens vegvesen, ved for eksempel justeringer i åpningsdager/tid på enkelte tjenestesteder, har vist det mulig å finne fleksible og gode løsninger som alle parter kan akseptere. Slike løsninger skal drøftes med berørte kommuner. Vi vil også vise til at bruk av for eksempel ambulerende tjenester i enkelte tilfeller kan gi et bedre og bredere tilbud til publikum. Vi ber derfor Statens vegvesen etablere slike tjenester for bl.a. Åfjord og Rissa, og for eventuelle andre steder som kan gis et bedre og bredere tilbud i samsvar med revidert helhetlig plan.

3. Departementet har ikke tatt stilling til om periodisk kjøretøykontroll (PKK) i Statens vegvesen skal avvikles og vi vil derfor komme tilbake til denne saken på et senere tidspunkt.

4. Departementet ønsker også å presisere Statens vegvesens rolle i forhold til oppfølging av revidert helhetlig plan. Statens vegvesen vurderer selv tjenestetilbudet på det enkelte tjenestested i et samarbeid med bl.a. berørte kommuner og større brukere av Statens vegvesens trafikkstasjonstjenester. Vi er enig med Vegdirektoratet i at det vil være behov for å utvikle strukturen videre. Tjenestetilbudet vil ikke være statisk, men vil være avhengig av utvikling i kundenes behov for oppmøte og mulighet for bruk av Internet og andre elektroniske tjenester. Når det gjelder eventuelle endringer i lokalisering eller nedlegging av trafikkstasjon eller avgrenset tjenestested, skal forslag om dette drøftes med berørte kommuner og forelegges departementet før avgjørelse blir tatt.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at Statens vegvesen nå vil revurdere tjenestetilbud ved avgrenset tjenestested, kundesenter og oppmøtesteder i lys av revidert helhetlig plan. Departementet ser det som viktig at Statens vegvesen kan tilby tilfredsstillende tjenester med tilstrekkelig kvalitet i hele landet.