Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:480 (2007-2008)
Innlevert: 15.01.2008
Sendt: 16.01.2008
Besvart: 24.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Beregninger tyder på at den høyere prioriteringen av psykisk helse som politikerne i Møre og Romsdal har gjort, nå blir blir straffet med en overføring av ca. 23 mill. fra Møre og Romsdal til Sør- og Nord-Trøndelag, og mener statsråden det er akseptabelt at det synes som om ressursene faktisk i stor grad går med til å dekke opp noe av underskuddet i de aktuelle foretakene, altså at psykiatriressurser brukes til andre formål og at penger tas fra et fylke til to andre?

Begrunnelse

Psykiatrien i Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Sunnmøre befinner seg midtveis i en krevende omfordelingsprosess. For Møre og Romsdal sett under ett kan dette innebære en reduksjon i forhold til kapasitet så vel som kvalitet. Det kan ikke foreløpig dokumenteres en opptrapping av behandlingstilbudet i Helse Sunnmøre som kompenserer for nedbyggingen i Helse Nordmøre og Romsdal, og driftsmidler tilført i forbindelse med Opptrappingsplan for Psykisk Helse har ikke kommet pasientene til gode.
Det er i 2008 og 2009 at konsekvensene av styrevedtaket vil bli merkbare for alvor. Nedbyggingen av tilbudet i Helse Nordmøre og Romsdal vil bli forsert uten at det til nå er tegn til tilsvarende oppbygging på Sunnmøre. Faren for en forringelse av tilbudet totalt i Møre og Romsdal, i en opptrappingsfase, er overhengende.
Det er omforent enighet om et klart behov for omstilling innen psykiatrien, i retning av mer utadrettet pasientbehandling, ivaretakelse av nærhetsprinsippet og tidlig intervensjon. Det har imidlertid fra flere hold og gjentatte ganger vært uttrykt bekymring for nedbygging av behandlingstilbudet i Helse Nordmøre og Romsdal som ikke følges opp av tilsvarende oppbygging andre steder i regionen.
Den interne omfordelingen i Helse Midt-Norge gjennomføres i andre halvdel av tidsperioden for "Opptrappingsplan for Psykisk Helse" (1999-2008). Opptrappingen omfatter både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I Opptrappingsplanen ligger det i utgangspunktet en forventning om sterkere vekst innenfor psykisk helsevern sammenlignet med somatikken hvis en ser Helse Midt-Norge sett under ett.
Helse Midt-Norges internrevisjonsrapport "Omstilling innen psykiatri - Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Sunnmøre" (styresak RHF 122/07, 19.12.07) dokumenterer betydelige omstillingsproblemer.
1. Internrevisjonen avdekker mangelfull styring og oppfølging fra konsernledelsens side og fravær av fortløpende faglig evaluering.
2. En betydelig reduksjon i antall liggedøgn i Helse Nordmøre og Romsdal, og tilsvarende en liten nedgang i Helse Sunnmøre, kompenseres ikke ved økt antall polikliniske konsultasjoner, hvis en ser Møre og Romsdal under ett.
3. Driftsutgiftene øker for Helse Sunnmøres vedkommende, og driftsmidler tiltenkt psykisk helsevern benyttes til å styrke det somatiske budsjettet i Helse Sunnmøre ("dekning av fellesutgifter").
Mens det foreløpig ikke kan dokumenteres en opptrapping av behandlingstilbudet i Helse Sunnmøre som kompenserer for nedbyggingen i Helse Nordmøre og Romsdal, dvs. at overføring av driftsmidler ikke har resultert i økt resultatoppnåelse, så vil år 2008 bli det året der konsekvensene av omstillingen vil bli synlige for alvor.
Det sendes i disse dager ut brev til over 100 ansatte med melding om mulig overtallighet eller endring i arbeidsforholdet. Det forsøkes gjennomført nedstenging av tilbud i Helse Nordmøre og Romsdal. Foreløpig er det uklart om kommunene vil klare å bygge opp kvalitativt gode tilbud som kan kompensere for den planlagte reduksjonen i antall akuttplasser.
Til nå har bruk av opptrappingsmidler mildnet konsekvensene av styrevedtaket 74/05. Det er neppe intensjonen, men nedbemannings- og omstillingsprosessen vil bli ytterligere krevende i 2008 og 2009. Verken Helse Nordmøre og Romsdal eller Helse Sunnmøre har blitt tilført ekstraressurser med tanke på en såpass krevende omstilling. Helse Midt-Norge har etter vedtak i sak 102/07 RHF ingen finansiell reserve som kan benyttes til å dekke omstillingskostnader.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse Midt-Norge RHF har informert meg om at de i 2003 gjenomgikk strukturen innen psykisk helsevern i hele regionen. Gjennomgangen viste at fordelingen mellom de fire helseforetakene var til hinder for at helseforetaksgruppen samlet kunne nå målet om desentraliserte og likeverdige tilbud til befolkningen, jf. Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008). En forklaring er at helseforetakene ved etablering i 2002 fikk videreført den inntektsfordelingen som lå til grunn i 2001 da fylkeskommunene eide sykehusene. Dette innebar at fylkeskommunenes ulike prioriteringer av bl.a. psykisk helsevern ble videreført i helseforetakenes inntektsrammer.

For å gjøre de fire helseforetakene i stand til å møte utfordringene med like økonomiske forutsetninger, vedtok styret for Helse Midt-Norge RHF i 2005 at inntektene til helseforetakene skulle gjenspeile demografiske forhold i helseforetakenes opptaksområder. Dette innebar en styrt overføring av inntekter fra Helse Nordmøre og Romsdal HF til de andre helseforetakene.

De regionale helseforetakene skal forvalte de samlede ressurser til psykisk helsevern på best mulig måte. En nødvendig oppgave for det regionale helseforetaket vil derfor være å gjennomgå inntektsfordelingen i regionen - slik Helse Midt-Norge gjorde i 2003. De generelle kravene om at alle opptrappingsmidler skal gå til satsing innen psykisk helsevern og at veksten innenfor psykisk helsevern skal være større enn innen somatikk, gjelder uavhengig av slike prosesser. Disse kravene er også videreført fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene i 2008.

Helse Midt-Norge RHF har forsikret meg om at omstillingen ikke reduserer den samlede behandlingskapasitet i Helse Nordmøre og Romsdal HF, og at planene er i tråd med intensjonene i Opptrappingsplanen. Videre opplyser Helse Midt-Norge RHF at de ikke kan se at omstillingen reduserer den samlede kapasiteten i regionen. Det er heller ingen indikasjoner på redusert kvalitet på tilbudet.

Jeg har videre fått opplyst at styret i Helse Midt-Norge RHF følger omstillingsprosessen nøye, og at de tidlig høsten 2007 iverksatte en intern revisjon av omstillingsprosessen. Internrevisjonens rapport ble styrebehandlet i desember 2007. Det ligger ingen kritikk i internrevisjonens rapport av innholdet i omfordelingsplanen. Rapporten konkluderer med et sterkere behov for tettere oppfølging fra regionalt helseforetaksnivå av de aktuelle foretakene med regelmessig rapportering til styret. Dette følges umiddelbart opp fra administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF.

Jeg har tillit til at Helse Midt-Norge RHF følger omorganiseringsprosessen nøye og sørger for at ingen pasienter blir skadelidende av de omstillingene som er i gangsatt.