Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:484 (2007-2008)
Innlevert: 16.01.2008
Sendt: 17.01.2008
Besvart: 23.01.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I landbruket er det et stort investeringsbehov for å tilfredsstille de nye reglene for husdyrhold. Det er også store investeringsbehov for å modernisere driftsbygninger.
Hvordan mener statsråden at landbruket skal klare de store investeringene landbruket og hver enkelt bonde står overfor i de kommende år?

Begrunnelse

Bare i melkeproduksjonen er det et investeringsbehov på om lag 30 milliarder kroner for å tilfredstille de nye reglene for husdyrhold. Norges Bondelag hevder at dette innebærer at hver enkelt melkeprodusent i gjennomsnitt må investere om lag tre millioner kroner innen år 2024 for å tilfredsstille kravene. Det tas ikke hensyn til eventuelle investeringer knyttet til generelt vedlikehold, endring av driftsomfang eller driftstype, hevder Norges Bondelag.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det stilles hvert år til disposisjon en betydelig ramme av fylkesvise bygdeutviklingsmidler som kan brukes til å delfinansiere bygging av nytt, og oppgradering av eksisterende driftsapparat. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling "Ta landet i bruk!" ligger til grunn for prioritering av søknader og innretning av de økonomiske virkemidlene, og er førende for den regionale prioriteringen.

Det er Innovasjon Norge som forvalter de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene til bedriftsrettede tiltak. De totale bevilgninger til fylkesvise BU-midler har blitt prioritert i de siste jordbruksoppgjørene, og økt både ved jordbruksoppgjøret i 2006 og i 2007. Den totale rammen for fylkesvise bygdeutviklingsmidler er for 2008 på 380 mill. kroner. I tillegg kan det gis rentestøtte til lån innenfor en ramme på 700 mill. kroner. Det må imidlertid presiseres at disse midlene også går til andre landbruksrelaterte næringsutviklingstiltak.

En vesentlig del av investeringene i landbruket må likevel privatfinansieres. Den generelle inntektssituasjonen i næringen er derfor av stor betydning. Det har derfor vært særlig viktig at nåværende regjering gjennom jordbruksoppgjørene har lagt til rette for en langt mer positiv inntektsutvikling enn tidligere.

Landbruks- og matdepartementet har for øvrig bevilget 1 mill. kroner i støtte til prosjektet "Folkefjøset". Prosjektet går ut på å finne enkle løsninger for ombygging av eksisterende driftsbygninger på en slik måte at det tilfredsstiller moderne driftsformer, og nye krav til hold av husdyr. Prosjektet ledes av fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med bl.a. TINE. Prosjektet er et nasjonalt pilotprosjekt som skal ha overføringsverdi for landet forøvrig. Det er også bevilget 850.000 kroner i støtte til et lignende prosjekt i Rogaland.

Oppsummert mener jeg regjeringen legger godt til rette for å møte de nye kravene til hold av husdyr. Både gjennom å finne fram til rimelige løsninger for ombygging av eksisterende bygninger for å tilfredsstille kravene og videre gjennom å stille betydelige økonomiske virkemidler til disposisjon for å delfinansiere prosjektene.