Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:485 (2007-2008)
Innlevert: 16.01.2008
Sendt: 17.01.2008
Besvart: 23.01.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge FS 07 så foreslås Olavsvern base nedlagt. Samtidig oppleves en økende militær og sivil aktivitet i nordområdene. Olavsvern har trykkammer som er viktig for helsevesenet. Olavsvern er også viktig for NATOs spesialsoldater og ubåter som trener og bruker basen jevnlig.
Siden Olavsvern er finansiert med NATO-midler og er viktig for NATOs styrker, har statsråden kontakt med NATO før statsråden tar beslutning om Olavsverns fremtid, og vil statsråden legge vekt på NATOs syn?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De internasjonale stabene i NATO er tradisjonelt tilbakeholdne med å formelt kommentere den geografiske innretting av basestrukturen i det enkelte medlemsland, som primært anses å være et nasjonalt anliggende.

Forsvarssjefen har i Forsvarsstudien 07 (FS 07) anbefalt å nedlegge Olavsvern. I arbeidet med FS 07 har det vært gjennomført en dialog mot NATOs militære myndigheter om de strukturendringer som er anbefalt.

Departementet gjennomgår nå både anbefalingene fra FS 07 og fra Forsvarspolitisk utvalg (FPU) som et ledd i arbeidet med den nye langtidsproposisjonen for Forsvaret. Det vil bli lagt stor vekt på å sikre at de anbefalinger som skal forelegges Stortinget er helhetlige og robuste. I den sammenheng vil både sikkerhets- og forsvarspolitiske, operative, miljømessige, økonomiske og en rekke andre hensyn vurderes. Her vil også forholdet til alliansen bli tillagt nødvendig vekt som en integrert del av de helhetlige vurderinger som gjøres i tilnytning til den fremtidige innrettingen av Forsvaret.

Forsvarsdepartementet vil videreføre dialogen mot NATOs organer i det pågående arbeidet med langtidsproposisjonen. I de tilfeller der det skulle bli aktuelt å avhende infrastruktur som er finansiert av NATO, vil dette måtte skje i henhold til prosedyrer som er etablert for å håndtere denne type spørsmål i relevante fora i alliansen.

Regjeringen vil fremlegge sine vurderinger og anbefalinger samlet når den neste langtidsproposisjonen oversendes Stortinget. Det er på det nåværende tidspunkt ikke trukket noen konklusjoner om Forsvarets fremtidige struktur ut over inneværende langtidsperiode.