Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:486 (2007-2008)
Innlevert: 16.01.2008
Sendt: 17.01.2008
Besvart: 24.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Enkelte bussbaserte kollektivselskaper driver også turbussvirksomhet i tillegg til ordinær rutebasert busstransport av personer.
Kan statsråden opplyse om busser fra slike selskap får særbehandling ved passering av bomstasjon/bomring når de kjører turbussoppdrag i forhold til selskaper som utelukkende driver turbussvirksomhet, og vil statsråden gripe inn for å endre eventuell forskjellsbehandling?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil først vise til at spørsmålet som representanten Sortevik nå stiller, tar opp de samme problemstillinger som Fremskrittspartiets stortingsgruppe v/Arne Sortevik stilte i brev av 24.04.2007. Jeg vil i den anledning vise til mitt svarbrev datert 25.05.2007.

I følge takstretningslinjene for bompengeprosjekter er kollektivtransportkjøretøy i rute, som hovedregel fritatt for betaling av bomavgiften. Dette gjelder både norske og utenlandske selskap. Definisjonen av kollektivtransport i rute følger av yrkestransportloven.

I ferjeavløsningsprosjekt kan det likevel være betaling for kollektivtransport i rute. Årsaken er at slike kjøretøy betaler på ferjene og det ville derfor være urimelig om et ferjeavløsningsprosjekt ikke lot seg gjennomføre fordi det ikke var mulig å ta betaling fra disse kjøretøyene.

Ut fra den informasjonen jeg har skal det ikke foreligge noe grunnlag for særbehandling av bussbaserte kollektivselskaper, som også driver turbussvirksomhet, i forhold til selskap som bare driver turbussvirksomhet. Kollektivselskap som driver både kollektivtransport i rute og turbussvirksomhet skal kun ha fritak for passeringer i bomstasjonene for kjøretøyene når de er i rutegående trafikk. For andre passeringer skal de betale bompenger.

Systemet er til en viss grad basert på tillit. Årsaken til dette er at det er vanskelig for bompengeselskapene å ha en oversikt over når kjøretøyene er i rute og når de benyttes til annen kjøring. Bompengeselskapene skal imidlertid foreta stikkprøvekontroller når det er mistanke om misbruk av ordningen. I en slik kontroll i 2003 ble det avdekket at et rutebilselskap hadde benyttet enkelte av sine rutebusser til annen kjøring over lengre tid. Selskapet ble da kontaktet og det ble tilbakebetalt en sum på omring 500 000 kr. Jeg er ikke kjent med at dette systemet ikke fungerer som det skal. Dersom slik kunnskap kommer frem vil jeg selvsagt ta tak i det på en ryddig måte.