Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:487 (2007-2008)
Innlevert: 17.01.2008
Sendt: 17.01.2008
Besvart: 25.01.2008 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva vil statsråden konkret bidra med for at politi- og lensmannsetaten i Møre og Romsdal skal få rammebetingelser til å ansette kvalifiserte fagfolk i vakante stillinger og samtidig sørge for nødvendige investeringsressurser til å ruste opp bilparken og nedslitt utstyr?

Begrunnelse

Det er en kjent sak at vakante stillinger brukes for å få budsjettet i balanse ved politi- og lensmannsetaten i Møre og Romsdal.
I 2006 måtte etaten foreta en innsparing i et fra før av stramt budsjett, med 2,5 prosent. I 2007 måtte de øke innsparingene til 3,5 prosent for å få kjøpe inn strengt nødvendig verneutstyr. Investeringsbudsjettet er på kr. 0,00, og de sliter med nye pålegg, gamle biler og utstyr generelt. Løsningen er å låne utstyr med heimevern og forsvar. Det kommer stadig nye pålegg og statlige krav uten at det følger penger med. Som eksempel kan nevnes: De nye arbeidstidsbestemmelsene (Arbeidsmiljøloven) bidro til 1,5 mill dyrere drift, uten at det fulgte penger med. De er blitt pålagt videoovervåking i arresten, noe som vil koste 1,2 mill. Heller ikke her følger det penger med. Sunnmøre politidistrikt vil få tildelt 12 politistudenter, noe som i seg selv kan gi positivt effekt på sikt, men heller ikke her følger det penger med. Det koster å ha lærlinger! Næringslivet på Sunnmøre er avhengig av økt arbeidsinnvandring, og er vel blant de fylkene som har mest importert arbeidskraft. I gitte situasjoner gir det en del integreringsutfordringer, som igjen krever tilgang til ganske mye tolketjeneste og økt aktivitet i politiet, som heller ikke blir kompensert. Utfordringene er mange flere, og frustrasjonen blant de ansatte er stor, noe som bidrar til at ansatte slutter i politiet og søker seg over i andre stillinger.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidirektoratet foretar en årlig økonomisk rammetildeling til politi- og lensmannsetaten på grunnlag av en fastsatt ressursfordelingsmodell. Fordelingsmodellen skal bidra til at det enkelte politidistrikt har en ressursandel som står i forhold til distriktets oppgaver og lokale forhold. Politidirektoratet opplyser at Sunnmøre politidistrikt og Nordmøre og Romsdal politidistrikt har en tilfredsstillende ressurssituasjon sammenlignet med andre politidistrikt.

Politidirektoratet vil fordele budsjettene for 2008 til politidistrikt og særorgan. Denne fordelingen vil trolig være klar primo februar.

Når budsjettet for 2008 blir fordelt, vil det være politimesteren på Sunnmøre og politimesteren i Nordmøre og Romsdal sitt ansvar å fastsette både årsverksrammen og midler til drift og investeringer, innenfor rammetildelingen. Begge politimestrene rapporterer om at de økonomiske rammene for politidistriktene foregående år har vært stramme, noe som krever strenge prioriteringer.

Det kan forøvrig nevnes at Politidirektoratet på oppdrag fra Justisdepartementet har iverksatt arbeid for å utrede politi- og lensmannsetatens utdannings - og bemanningsbehov frem til 2015. Dette arbeidet er omfattende og vil gi et bedre grunnlag for å vurdere behovet for ressurser til politiet i årene fremover,

Denne regjeringen har styrket politiet med en halv milliard kroner siden den tiltrådte (til sammen ca, 260 millioner kroner i løpet av 2006 og 2007, og til sammen ca. 245 millioner kroner i 2008). Disse tallene er eksklusive lønns- og prisstigning. Det er også rekordhøye opptak på 432 studenter til Politihøgskolen de to siste år.

En planmessig utskifting av verneutstyr er også i gang. Tunge vernevester anskaffes i løpet av 2007, og i løpet av 2008 skal politiet ha anskaffet pistoler og fått opplæring i bruk.

Jeg var på besøk ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt for et par dager siden. Der fikk jeg også en redegjørelse om at det er mye positiv som skjer i distriktet. Det var en nedgang i voldssaker i Kristiansund på 44,2 % pr. 3. kvartal 2007. Ved årets utgang var nedgangen totalt 33,3 % (det siste skyldes de registrerte voldssakene i juleuken). Nedgangen i vinningssaker fra 2003 til utgangen av 2007 var på 50 %. Politidistriktet har oppnådd en halvering av grove tyverier de fire siste år. I perioden 2003 til 2007 hadde politidistriktet en økning i bevilgningene på 30 mill kr. En del av dette skyldes opprettelsen av ATK-senteret, men det er også generelle økninger i bevilgningene. Oppklaringsprosenten i distriktet økte fra 39 % til 47,6 % fra 2006 til 2007. Dette er en økning på hele 22 %.