Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:488 (2007-2008)
Innlevert: 17.01.2008
Sendt: 17.01.2008
Besvart: 22.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Vei- og tunnelbygging er fritatt for merverdiavgift. I økonomiske beregninger som blir lagt fram for Stad skipstunnel, er merverdiavgift tatt med som en kostnad.
Kan finansministeren bekrefte at prosjektet Stad skipstunnel blir behandlet på samme måte som om det skulle være vei- eller tunnelbygging på land når det gjelder merverdiavgift?

Begrunnelse

Stad skipstunnel er er et viktig prosjekt som lenge har vært til utredning.
Den siste er en utredning fra Kystverket som ser på seks ulike alternativ. I sluttrapporten som er overlevert Fiskeri-og kystdepartementet, konkluderes det med at tunnelen vil gi positiv samfunnsøkonomisk nytte. I det videre arbeid er det viktig å få avklart at prosjektet blir behandlet på lik linje som veiprosjekt på land.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter merverdiavgiftloven § 16 første ledd nr. 13 skal det ikke betales merverdiavgift av omsetning av tjenester i siste omsetningsledd som gjelder planlegging, prosjektering, anlegg, reparasjon og vedlikehold av offentlig vei og baneanlegg utelukkende for skinnegående kollektiv persontransport, samt framstilling på verksted av bruer og deler av bruer til slik vei eller bane. Merverdiavgift på tjenester knyttet til bygging av en skipstunnel vil ikke være omfattet av dette fritaket etter gjeldende regelverk.

Avgiftsfritaket i § 16 første ledd nr. 13 har i hovedsak som formål å motvirke konkurransevridning og skape avgiftsmessig nøytralitet mellom offentlig og privat drift i veisektoren når det gjelder arbeid på vei, jf. Ot.prp. nr. 13 (1971-72). Begrunnelsen for fritaket (0-satsen) er derfor knyttet opp til at det uten et slikt fritak ville vært mer lønnsomt for staten å gjennomføre veiutbygginger med egne ansatte uten merverdiavgift enn å kjøpe tjenester fra private aktører.

Fordi fritaket har vært praktisert fra 1973 innebærer dette at det i forbindelse med statlig finansiering av et veiutbyggingsprosjekt ikke hensyntas merverdiavgiftskostnadene på den delen som gjelder tjenester.

Dersom det vedtas å bygge Stad skipstunnel vil det selvsagt måtte foretas en ordinær vurdering av bevilgningene som et ledd i denne beslutningen. Jeg er av den oppfatning at eventuell statlig støtte til slike formål bør gis i form av bevilgninger på budsjettets utgiftsside og ikke indirekte gjennom å etablere særskilte merverdiavgiftsfritak.