Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:490 (2007-2008)
Innlevert: 17.01.2008
Sendt: 17.01.2008
Besvart: 25.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til salderingsdebatten 17.12.2007, der statsråden sa om Sørlandet Sykehus sitt forslag om nedleggelse av Mandal Sykehus, at dette forslaget først skulle til Helse Sør-Øst og deretter til Helse og omsorgsdepartementet. I svar til Karen Marie Hartmark datert 16.1.2008 om Mandal Sykehus, sier statsråden at forslaget nå er oversendt Helse Sør-Øst, og at de vil behandle saken etter gjeldende fullmakter som følger av helseforetaksloven.
Betyr det at en ev. nedleggelse ikke skal behandles av statsråden?

Begrunnelse

Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen tydelig nedfelt at ingen lokalsykehus skal legges ned. Til tross for dette har vi flere eksempler på at man lokalt diskuterer og foreslår nedleggelse av sykehus. Det synes forunderlig at lokale og regionale helseforetak har fullmakter til å foreslå, og ev. vedta endringer som er i strid med Regjeringens klart uttalte politikk i egen regjeringserklæring.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse Sør-Øst RHF har fortsatt denne saken til vurdering, og jeg vil bli underrettet når de har kommet til en konklusjon om videre håndtering av sakenom resultatet av denne vurderingen når den er klar.. Denne vurderingen vil være avgjørende for eventuelt sterkere engasjement fra min side. Blant annet vil jeg måtte vurdere forholdet til helseforetakslovens § 30 hvis dette fører til en vesentlig endring av pasienttilbudet.

Regjeringen er opptatt av at befolkningen skal ha et faglig godt tilbud også lokalt. Mitt departement og Regjeringen er svært opptatt av å følge opp hovedpunktene i Soria Moria-erklæringen. Dette gjelder blant annet det lokale tilbudet av helsetjenester. Dette tjenestetilbudet vil både det enkelte helseforetak, de regionale helseforetakene og departementet selv søke å utvikle til det beste for befolkningen.

Jeg føler meg imidlertider trygg på at Sørlandet Sykehus HF og Helse Sør-Øst RHF vil finne en god løsning for helsetjenestetilbudet generelt, og rehabiliteringstilbudet spesielt, både for Mandal, Sørlandet og hele Sør-Øst-regionen.. Jeg og mitt departement vil også bidra til dette på en formålstjenlig måte.