Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:491 (2007-2008)
Innlevert: 17.01.2008
Sendt: 18.01.2008
Besvart: 28.01.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Regjeringens høringsforslag til kapittel 13 i den nye utlendingsloven inneholder forslag som vil gjøre det lettere for EØS-borgere å hente ektefelle og annen familie til Norge fra EU/EØS-landene.
I hvilken grad vil EØS-borgere som gifter seg med nordmenn omfattes av disse reglene, og er det slik at Regjeringen i praksis legger opp til forskjellsbehandling?

Begrunnelse

Introduksjonsloven gjelder ikke for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen. Hvis en EØS-borger derimot kommer til Norge, for eksempel gjennom familiegjenforening med norsk borger, kreves det i dag gjennomført norskopplæring i henhold til introduksjonsloven før bosettingstillatelse kan innvilges. De som kan dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper, skal imidlertid slippe dette kravet. I §115 i Regjeringens høringsforslag til kapittel 13 i ny utlendingslov vil EØS-borgere som får familiegjenforening med arbeidsinnvandrer fra EØS automatisk få permanent oppholdsrett etter 5 år i landet uten krav om verken språkopplæring eller dokumenterte språkkunnskaper. Hvis EØS-borgere som gifter seg med nordmenn ikke omfattes av disse reglene, vil de fortsatt måtte dokumentere norskkunnskaper eller gjennomføre norskopplæring. Det er prinsipielt betenkelig hvis det er slik at Regjeringen mener at det skal være lettere for arbeidsinnvandrere fra EØS-landene å hente ektefelle og familie fra EØS til Norge enn det er for norske borgere å hente ektefelle og familie fra de samme EØS-landene.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I henhold til forslag til kapittel 13 i ny utlendingslov som departementet arbeider med, får EØS-/EFTA-borgere rett til å oppholde seg i landet etter nærmere regler gitt i lovutkastet. Dette gjelder også familiemedlemmer til EØS-/EFTA-borgere som selv ikke er EØS-/EFTA-borgere. En viktig ny rettighet for en EØS-borger og hans/hennes familiemedlemmer etter forslaget til kapittel 13, er retten til permanent opphold etter fem års sammenhengende opphold i landet. En EØS-/EFTA-borger som får tillatelse til familiegjenforening med en tredjelandsborger eller en norsk borger, vil derimot som hovedregel omfattes av utlendingslovens alminnelige del, som gir rett til permanent opphold etter tre år.

Om en person har opphold i landet etter de særlige reglene for EØS-/EFTA-borgere i utlendingsloven eller etter utlendingslovens alminnelige regler vil være avgjørende for om vedkommende har rett og/eller plikt til å delta i 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, jf. introduksjonsloven § 17. Utlendinger som får opphold etter de særlige reglene for EØS-/EFTA-borgere, blir ikke omfattet av introduksjonslovens regler om rett og/eller plikt til norskopplæring og samfunnskunnskap. For disse vil det følgelig ikke være noe krav om deltakelse i norskopplæring for å få permanent opphold. Utlendinger, uansett om de er borgere fra land i EØS-/EFTA-området eller ikke, som får tillatelse etter utlendingslovens alminnelige regler, vil derimot omfattes av reglene om rett og/eller plikt til norskopplæring. Utlendinger som har plikt til å delta i norskopplæring må gjennomføre 300 timer opplæring for å kunne få permanent opphold. Forslaget til kapittel 13 i ny utlendingslov innebærer ikke endringer når det gjelder hvilken personkrets som skal ha rett og/eller plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven.

Forslag til kapittel 13 i ny utlendingslov er en inkorporering av EU-direktiv (direktiv 2004/38/EF - om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å bevege seg fritt på medlemsstatenes område mv.). Direktivet omhandler ikke krav til språkferdigheter for å få permanent opphold. Norge kan ikke pålegge personer som har opphold etter EØS-/EFTA-regelverket plikt til å delta i norskopplæring, fordi et slikt krav vil komme i strid med prinsippet om fri bevegelighet av personer etter EØS-avtalen.

For søknader om norsk statsborgerskap som fremmes etter 1. september 2008 er det et krav at søkere mellom 18 og 55 år har gjennomført 300 timer godkjent norskopplæring eller kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, jf. statsborgerloven §§ 7 og 8. Kravet gjelder uansett grunnlaget for søkerens opphold i Norge.