Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:504 (2007-2008)
Innlevert: 21.01.2008
Sendt: 21.01.2008
Besvart: 29.01.2008 av barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Kan statsråden redegjøre for belegget og kostnadene knyttet til drift i hver av de regionale MultifunC-institusjonene for året 2007, og kan det i tillegg fremlegges en nøyaktig beskrivelse av hva slags ungdom institusjonene er et egnet tilbud til og om noen av beboerne i disse institusjonene har blitt flyttet over til private institusjoner på grunn av feilplassering eller manglende effekt av tilbudet?

Begrunnelse

De private aktørene har ved en rekke anledninger i debatten om privat versus offentlig barnevern hevdet at statens eget institusjonstilbud er langt dyrere enn det private aktører har prissatt sine tilbud til for samme gruppe av ungdom. Det har vist seg at det har vært vanskelig å få tallfestet sammenligningsgrunnlaget, noe som gjør at debatten preges av påstander uten belegg. I særlig grad har de nyetablerte MultifunC-institusjonene vært trukket frem som eksempler, siden disse er etablert for at også staten skal ha et tilbud til ungdommer med store atferdsutfordringer, en gruppe som i mange år har hatt plasseringer i privat barnevern. Det er derfor av interesse, både for oss i det politiske arbeide men også i forbindelse med den offentlige debatt som til tider pågår, at departementet fremlegger en oversikt over belegg og pris i MultifunC-institusjonene i foregående år, samt en beskrivelse av hvem som kan nyte godt av det tilbudet som ligger i denne institusjonsformen. I tillegg vil vi be om å få en oversikt over hvor mange av beboerne som har fått annet institusjonstilbud etter først å ha vært i MultifunC-institusjon.

Manuela Ramin-Osmundsen (A)

Svar

Manuela Ramin-Osmundsen: MultifunC er en kunnskapsbasert metode med fastsatte krav til behandling og bemanning. Tilbudet gis til barn og ungdom med alvorlige adferdsvansker som ikke kan nyttiggjøre seg av hjelpetiltak i hjemmet og som viser problemer innen flere områder som for eksempel skole, relasjoner til jevnaldrende og familien. Tilbudet er en intensiv behandlingsform, med korte opphold og med tett oppfølging i etterkant. I utgangspunktet skal behandlingen vare i ett år, hvorav halvparten i institusjon og halvparten i oppfølging i hjemmet.

Behandlingsmodellen MultifunC blir nå implementert i alle de fem barnevernregionene i regi av Bufetat samt en institusjon i Oslo kommune. MultifunC implementeres også i to svenske institusjoner (og Sverige planlegger ytterligere to). MultifunC er et supplement til andre tiltak for ungdom med alvorlige atferdsvansker, som for eksempel nærmiljø- og hjemmebaserte tiltak som Multisystemisk Terapi (MST).

Modellen og institusjonene følges opp av et kvalitetssikringsteam, og av forskning. Modellen er et faglig samarbeid med tilsvarende svenske myndigheter.

Behandlingsprinsippene som ligger til grunn for MultifunC er godt utprøvde internasjonalt, og har dokumentert støtte i internasjonal forskning. Metodene som benyttes er utprøvd og evaluert i norsk og nordisk behandlingssammenheng.

Tabellen under gir en oversikt over belegget i institusjons- og oppfølgingsdelene i MultifunC-institusjonene, antall plasser i institusjonsavdelingen, og utgifter pr. oppholdsdag i hver av de fem regionene. Alle tall i tabellen er pr. andre tertial 2007. Dette skyldes at aktivitetsdata for hele 2007 ikke er ferdigbehandlet.

Tabell 1 Beleggsprosent, antall plasser i institusjonsdel, og utgifter pr. oppholdsdag i MultifunC-institusjoner. Tall er pr. 2. tertial.

Resultat for institusjonsdel

2. tertial 2007 Resultat for oppfølgingsdel

2. tertial 2007 Antall plasser i institusjons-avdelingen pr. 2. tertial 2007 Utgifter pr. oppholdsdag (inkl. institusjon og oppfølgingsdel)

Region øst 67 11 8 11 259

Region sør 96 28 4 10 051

Region vest 67 56 3 16 287

Region Midt-Norge 64 26 8 7 142

Region nord 91 42 4 9 828

Gjennomsnitt 74 23 27 10 160

Utgifter pr. oppholdsdag er beregnet på bakgrunn av regnskapstall for de fem institusjonene på formål 692 barnevernsinstitusjoner og formål 693 hjelpetiltak i hjemmet for kapittel 0855 postene 01, 45, fratrukket inntekter på kapittel 3855, postene 01-03 og 15-18 og registrerte oppholdsdager i institusjonsdelen.

Bufdir har stilt krav til Bufetats fem regioner om et belegg i institusjonsdelen av MultifunC på 92 prosent. Dette er det samme kravet som blir stilt til andre statlige institusjoner. Som det går fram av tabellen var det kun Region sør som hadde et belegg over kravet pr. andre tertial. Region nord lå rett under kravet med et belegg på 91 prosent.

Belegget i oppfølgingsdelen er gjennomgående svært lavt. Dette skyldes at institusjonene foreløpig ikke har hatt så mange barn som har avsluttet oppholdet i institusjonsdelen. Fordi oppfølgingsdelen i MultifunC kun tar inn barn fra institusjonsdelen, vil det over tid være en sammenheng når det gjelder belegget i de to delene.

Som det går fram av tabellen er utgiftene pr. oppholdsdag vesentlig høyere enn gjennomsnittlige utgifter pr. oppholdsdag for andre statlige institusjoner som per andre tertial i 2007 var på i overkant av kr 6 100. Dette skyldes i hovedsak tre forhold.

- MultifunC-institusjonene i samtlige regioner er enda i oppstartsfasen, noe som innebærer høye etableringskostnader.

- Belegget i MultifunC-institusjonene er som nevnt over forholdsvis lave i tre av regionene, og dette har stor påvirkning på utgiftene pr. oppholdsdag.

- MultifunC-institusjonene er også mer bemanningsintensive jf. beskrivelsen av målgruppe og metode i avsnittet under. Antall miljøarbeidere på MultifunC-institusjonene er derimot ikke høyere enn ved sammenlignbare institusjoner.

Døgnprisen vil bli lavere etter hvert som flere klienter går over i oppfølgingsdelen. Døgnprisen i MultifunC vil ved fullt belegg være sammenlignbar med andre institusjoner for målgruppen, samtidig som modellen tilbyr både behandling i institusjon og ettervern. Behandlingskostnadene totalt sett for hver ungdom vil være relativt lav fordi institusjonsoppholdet er kortere (6 mnd) enn det som ofte er vanlig.

Generelt kan vi si at målgruppen for MultifunC er ungdommer med alvorlige atferdsvansker og høy risiko for fortsatt utvikling av negativ atferd dersom de ikke mottar hjelp. MultifunC-institusjonene tar i mot ungdommer på §§ 4-24 og 4-26 i lov om barneverntjenester. MultifunC tar også i mot ungdommer hvor barneverntjenesten i tillegg har overtatt omsorgen jf. § 4-12. I slike tilfeller skal fremtidig omsorgsbase etter avsluttet institusjonsopphold være avklart før plassering.

Prinsipper og metoder som inkluderes i MultifunC er rettet mot en bestemt målgruppe basert på at denne målgruppen synes å profittere på disse. For andre målgrupper kan de samme prinsipper og metoder ha manglende eller negativ effekt. Det er derfor av stor betydning at ungdommer som mottar plass i disse institusjonene tilhører riktig målgruppe.

Målgruppen kjennetegnes av alvorlige atferdsvansker og høy risiko for fortsatt negativ utvikling med mindre de mottar hjelp. Vurdering av målgruppe for institusjonene baseres på inkluderings- og ekskluderingskriterier og på vurderinger av risikonivå.

Inkluderingskriteriene

- Kriminalitet (begåtte lovbrudd, stjeling, innbrudd med videre)

- Aggressiv atferd eller voldelig atferd

- Omfattende hærverk og ødeleggelsestrang

- Alvorlige regelbrudd i hjem og skole

- Rusmisbruk i forbindelse med atferd som nevnt over

- Tilleggsproblemer som alvorlige vansker i skole, dårlige vennerelasjoner, verbal aggresjon og trusler om å skade andre

- Høyrisiko for fortsatt antisosial atferd

Ekskluderingskriterier

- Alvorlig psykisk utviklingshemning

- Autisme

- Alvorlig psykiatrisk lidelse (psykose)

- Akutt fare for selvmord

- Seksualforbrytere uten andre kjennetegn fra inkluderingskriteriene

- Brannstiftere uten andre kjennetegn fra inkluderingskriteriene

For ungdommer som tilfredsstiller inkluderingskriteriene og som ikke utelukkes basert på ekskluderingskriteriene kreves et visst risikonivå for fortsatt negativ utvikling for å tilbys plass i institusjonen. Ungdommer med liten risiko/sannsynlighet for framtidig negativ atferd synes i liten grad å nyttegjøre seg tiltak som MultifunC, mens ungdommer i høy risiko kan ha stort nytte av slike tiltak. Risikonivå skal derfor vurderes før bestemmelse om inntak.

Dessverre vil en aldri kunne hjelpe alle barn og unge med alvorlige atferdsvansker gjennom institusjonsbehandling. Flere av de barna som plasseres i MultifunC-institusjonene, er tidligere forsøkt hjulpet i private eller statlige institusjoner.

Vi har foreløpig begrenset kunnskap om hva som skjer med barn og unge som har vært plassert i MultifunC-institusjoner, ca. 40 barn har avsluttet oppholdet. Av disse har ca. 75 prosent flyttet hjem eller blitt plassert i fosterhjem. Resten er i dag plassert i statlige eller private institusjoner. På samme måte vil de som plasseres videre fra en MultifunC-institusjon gis tilbud i så vel statlige som private institusjoner.

Vi har ikke hatt mulighet til å sammenligne disse resultatene med hvordan det går med barn som skrives ut fra alminnelige institusjoner, men det er kjent at også barn som plasseres i andre typer institusjoner til tider, av ulike årsaker, flyttes til andre tiltak. Det skal settes i gang en effektstudie som blant annet skal se på ovennevnte problemstilling.