Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:506 (2007-2008)
Innlevert: 21.01.2008
Sendt: 21.01.2008
Besvart: 30.01.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Cerebral Pareseforeningen i Telemark har i noen år jobbet med å skaffe voksne funksjonshemmede egen bolig slik at de kan flytte fra barndomshjemmet og inn i egen tilpasset omsorgsleilighet i Skien. Kommunen kunne verken tilby leiligheter eller tomt. Tomt ble fremskaffet på det private markedet. Byggetillatelse foreligger på 16 omsorgsleiligheter. Husbanken, som for 2 år siden var positiv til etablering av Borettslaget Holbergs Hus, har nå skiftet mening.
Er statsråden tilfreds med Husbankens håndtering av saken?

Begrunnelse

Celebral Pareseforeningen avd. Telemark tok for 2 år siden kontakt med Husbanken i Drammen, som var meget positive til prosjektet deres. De ga gode forhåpninger (skriftlig) på at beboerne kunne få 20 prosent tilskudd av anleggskostnadene. Det og litt til fikk et tilsvarende prosjekt i Skien som sto ferdig i oktober 2007. Forskjellen på prosjektene er i hovedsak at prosjektet med Borettslaget Holbergs Hus ligger i sentrum, mens det andre ligger utenfor bysentrum og er en-etasjes trebygning. Pga. av beliggenhet, prisstigning og byggetype bygård i 2,5 etasje har prisen blitt noe dyrere enn håpet og ønsket, men ikke dyrere enn tilsvarende bygg som skal påbegynnes i Skien i disse dager. Skien kommune har søkt om tilleggsbevilgning på tilskuddet etter at Skien bystyre fattet vedtak 14. juni om å gi kommunal garanti og kommunal bostøtte innenfor rammen av SIFO-satsene.
Fra sommeren og utover da byggesøknad ble innsendt, begynte Celebral Pareseforeningen i Telemark å etterlyse en forhåndsgodkjennelse fra Husbanken. Den kom ikke og i oktober fikk de beskjed om at saken var overflyttet til Arendal da det var snakk om en stor tilleggsbevilgning som ville sprenge alle Husbankens rammer og prosjektet var dyrere enn vanlige leilighetspriser i Skien. Det siste er motbevist da det faktisk ligger lavere enn andre boligprosjekter med samme type bygård. Inntrykket er at Husbanken er i utakt med byggekostnadene i Skien. Omsorgsleilighet av denne typen krever 100-120m2. Borettlaget Holbergs Hus ligger så vidt over 100m2 med kontorer og fellesarealer. Pris for disse 100m2 pluss garasje, tilpasset høy trygdebil 2, og boder i kjeller er i snitt ca. 3 mill. kroner.
Etter møter og samtaler med Husbanken, sist i Arendal 3.1.08. er konklusjonen at de må avslå etter gjeldende regler fordi det ikke finnes nok midler og at prosjektet er for dyrt. Det kan være at nye regler for omsorgsboliger fra 2008 kan gi en åpning for tilskudd, men da begrenset oppad til kr. 400 000,- pr. leilighet. Dette synes uholdbart og må være i uoverensstemmelse med Regjeringens lovnader om satsing på omsorgsleiligheter. Det hører med til historien at Skien trenger ca. 80 omsorgsleilighet den nærmeste tiden.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Kommunal- og regionaldepartementet har ikke anledning til å gå inn i enkeltsaker som Husbanken behandler, eller endre eller overstyre vedtak som Husbanken fatter. Jeg vil derfor ikke uttale meg konkret om Husbankens håndtering av denne saken. Departementet har imidlertid vært i kontakt med Husbanken for å få nærmere opplysninger om selve saken. Etter Husbankens vurdering er problemene i forhold til bruk av Husbankens tilskudd til borettslaget Holbergs Hus i første rekke knyttet til høye prosjektkostnader, og at prosjektet skal organiseres som et frittstående borettslag.

Husbanken har over et par år hatt kontakt med Cerebral Pareseforeningen avd. Telemark om mulighetene for husbankfinansiering av prosjektet. Husbanken orienterte tidlig om at de kunne bistå med grunnlån og tilskudd, men at dette lå an til å bli et relativt kostbart prosjekt. Kostnadene burde derfor vurderes på ny, spesielt sett i forhold til målgruppen for boligene. På dette tidspunktet var det ikke avklart hvilken eierform boligene skulle ha, slik at det ble orientert om retningslinjene for finansiering i forhold til ulike eierformer.

I september 2007 mottok Husbanken en formell forespørsel om muligheter for lån og tilskudd. Totalkostnaden var steget betydelig og ville bli på 3,0-3,2 mill. kr pr. bolig. Det var nå også bestemt at boligene skulle organiseres som et frittstående borettslag. Siden dette skal være et frittstående borettslag kan det etter gjeldende regelverk ikke gis tilskudd til selve byggingen. Boliger i frittstående borettslag er eierboliger og tilskudd til slike boliger - boligtilskudd til etablering - tildeles via kommunene. I slike saker må derfor den enkelte beboer søke kommunen om tilskudd og evt. startlån til finansiering av innskuddet. Dersom boligene organiseres som kommunale utleieboliger eller f.eks. som en stiftelse, kan det søkes direkte til Husbanken om boligtilskudd til utleieboliger.

Hvor stort boligtilskudd til etablering Skien kommune vil bli tildelt fra Husbanken i 2008, og hvilke prioriteringer kommunen vil ha i forhold til øvrige vanskeligstilte i kommunen som skal bosettes (bl.a. bostedsløse, flyktninger, rusmiddelmisbrukere og personer med psykiske lidelser), er ikke avklart ennå.

Boligtilskudd til etablering - om lag 250 mill. kr årlig - fordeles for øvrig på kommunene etter bestemte kriterier, bl.a. folketall og forbruk av startlån. En prioritering av en enkelt kommune ved tildelingen av tilskudd vil gå på bekostning av andre kommuner.

Det var høsten 2007 ikke opplyst om hvor høye innskudd boligene ville få, slik at det heller ikke var klart hvor store fellesutgiftene ville bli. Dette er svært viktig å få avklart av hensyn til hvor store løpende utgifter den enkelte beboer vil få, hvor mye statlig bostøtte de kan være berettiget, og hvor stort boligtilskudd til etablering de kan få. Også kommunal bostøtte som Skien kommune har fattet vedtak om, er relevant i denne sammenhengen. Husbanken er av den oppfatning at dette er et svært dyrt prosjekt som gjør at beboerne ut fra sin inntektssituasjon vil bli sittende med altfor dyre boliger som fort kan bli en gjeldsfelle pga. høye fellesutgifter.

Husbanken har nå på nytt bedt utbygger om å se på mulighetene for å få ned kostnadene. Utbygger er i den forbindelse bedt om å gå i dialog med Skien kommune. Dersom ikke nye opplysninger kommer til, vil saken bli behandlet i Husbankens regionstyre 31. januar 2008.

Når det gjelder det nye tilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser som også kan være en aktuell ordning i saker som dette, er det begrenset oppad til 400 000 kr pr. omsorgsbolig med et kostnadstak på 2 mill. kr. Maksimaltilskuddet og kostnadstaket vil bli vurdert etter at ordningen har fungert noe tid. Jeg ønsker imidlertid å understreke at Husbanken har et ansvar for å bidra til at kostnadsutviklingen i byggemarkedet dempes. Husbanken har dessuten et ansvar for at de statlige tilskuddsmidlene brukes mest mulig effektivt.