Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:503 (2007-2008)
Innlevert: 18.01.2008
Sendt: 21.01.2008
Besvart: 28.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): En forskerrapport viser at bosted her i landet avgjør hvilken behandling pasientene får for kreft og andre alvorlige sykdommer, dette ifølge NRK i dag. Forskere har påvist store regionale forskjeller. Kreftleger i Nord-Norge mangler bl.a. utstyr som bedre kan kartlegge hvor kraftig en pasient er angrepet av kreft, og de frykter for feilbehandlinger.
Hva vil statsråden gjøre med den helt uakseptable forskjellen på behandling av alvorlige sykdommer som vi har i dag mellom de ulike regionene her i landet?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I tråd med Regjeringens Soria-Moria erklæring arbeider jeg for en likeverdig helsetjeneste der alle pasienter skal få god behandling uavhengig av bosted og økonomi. God kvalitet og riktig prioritering er avgjørende forutsetninger for å nå målet om likeverdig tilgang til helsetjenester. Regjeringen har opprettet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering som skal gi råd til de ansvarsbærende aktører i helsetjenesten om prioritering og bruk av behandlingsressursene i helsetjenesten. Hovedmålet er å få en felles nasjonal tilnærming til dette i hele helsetjenesten. Gjennom Nasjonal strategi for kreftområdet har Sosial- og helsedirektoratet fått i oppgave å koordinere og implementere målsettingene for kreftområdet i helsetjenesten.

Innslaget i NRK dreide seg hovedsakelig om to forhold, forskjeller i tilgang til avansert diagnostikk (spesielt tilgang til PET-maskin) og behandling ved bruk av legemidler.

Når det gjelder diagnostikk av kreft ved hjelp av PET undersøkelser har det har blitt kjøpt inn PET-maskin ved Rikshospitalet HF i Oslo og en annen PET-maskin vil settes i drift på Haukeland universitetssykehus HF i løpet av året. Innen de fleste områdene av kreftdiagnostikk er bruk av PET fortsatt å betrakte som utprøvende. I de tilfellene hvor det klart er dokumentert at PET bør være en del av diagnostikken vil alle pasienter få benytte dette tilbudet uavhengig av hvor de bor i Norge.

Når det gjelder kostbare legemidler til bruk i livsforlengende behandling er dette

tema i neste møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten.

I følge Helse Nord RHF gir vitenskapelige studier ikke holdepunkter for at kreftpasienter i Nord-Norge har dårligere prognose enn kreftpasienter i resten av landet. Kreftbehandlingen i Norge er preget av stor likhet som følge av bruk av felles faglige veiledere fra nasjonale kreftgrupper. En målsetting i Nasjonal strategi for kreftområdet er å bruke disse veilederne som grunnlag for nasjonale handlingsprogrammer i regi av Sosial- og helsedirektoratet. Handlingsprogrammene for kreft skal gi anbefalinger for diagnostikk, behandling og rehabilitering av kreftpasienter. De første handlingsprogrammene ble lansert like før jul 2007. Sosial- og helsedirektoratet melder at inntil handlingsprogrammene er ferdigstilt, vil helseforetakene i vesentlig grad følge de nasjonale faggruppenes anbefalinger. Dette vil i bidra til likeverdighet i behandling på nasjonalt plan.

Helse- og omsorgsdepartementet vil gjennom Sosial- og helsedirektoratet fortsette oppfølgingen av Nasjonal strategi for kreftområdet i tråd med Regjeringens uttalte mål.