Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:507 (2007-2008)
Innlevert: 21.01.2008
Sendt: 21.01.2008
Besvart: 28.01.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ifølge NTB 12. januar uttaler finansminister Kristin Halvorsen at hun og SV ikke er tilfreds med det NATO gjør i Afghanistan. "Dette må endres. Slik styrken er sammensatt i dag, kan det ikke fortsette."
Betyr finansministerens uttalelse at deler av Regjeringen er uenig når Norge nå sender flere soldater til Afghanistan?

Begrunnelse

Finansministerens uttalelse kommer bare to måneder etter at Regjeringen besluttet å øke den norske militære deltakelsen i de NATO-ledede ISAF-styrkene i Afghanistan. Finansministerens uttalelse gir ikke den politiske og moralske støtte som norsk personell trenger.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Spørsmålet tar utgangspunkt i en enkelt uttalelse ved finansminister Kristin Halvorsen fra et møte i Drammen 12. januar i år og jeg har derfor konferert med henne. Fra dette møtet har NTB sitert Halvorsen; "- Ingen kan vel med hånden på hjertet si seg lykkelig med det NATO gjør i Afghanistan. Dette må endres. Slik styrken er sammensatt i dag, kan ikke fortsette. Det brukes 11 ganger mer på militære operasjoner enn på gjenoppbygging".

Finansministeren vil understreke at de norske styrkebidragene for 2008 og 2009 er avgjort av en samlet regjering, uten dissens, og hele regjeringen stiller seg følgelig bak dette. Samtidig er det viktig med en offentlig debatt om en framtidig strategi - humanitært, militært og politisk - for å lykkes med en stabil og fredelig løsning i Afghanistan.

Jeg kan selv legge til at en slik debatt er nødvendig for kontinuerlig å kunne tilpasse innsatsen til de stadig endrede behov og betingelser på bakken i Afghanistan. Dette skjer i Norge og i de fleste land som bidrar med tropper til ISAF. Debatten går ikke minst i NATO-kretsen, hvor de allierte nå arbeider med å framlegge en helhetlig, strategisk politisk-militær plan som skal ferdigstilles til NATOs toppmøte i Bucuresti i april i år. Fra norsk side er vi opptatt av at planen skal fungere som et viktig prioriteringsverktøy for NATOs engasjement i Afghanistan i tett samarbeid med det øvrige internasjonale samfunn.

Norge har i dag et omfattende sivilt og militært engasjement i Afghanistan. Utgangspunktet for hele vårt arbeid er Afghanistans egne utviklingsplaner. Målet er å sette afghanske myndigheter i stand til å ta ansvar for egen sikkerhet og utvikling.

Det er bred enighet - nasjonalt som internasjonalt - om at sikkerhet og utvikling er tett sammenbundet. Framskritt på det ene området er ikke mulig uten framskritt på det andre. Sikkerhet er også avgjørende for å utvikle og støtte et godt styresett. Dette helhetlige perspektivet ligger til grunn for vår strategi for den norske innsatsen i Afghanistan.

For øvrig vil jeg vise til den planlagte muntlige redegjørelsen om en samordnet plan for Norges bidrag i Afghanistan som jeg skal holde på vegne av Regjeringen i Stortinget 5. februar 2008.