Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:518 (2007-2008)
Innlevert: 24.01.2008
Sendt: 25.01.2008
Besvart: 01.02.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Statens satser for kilometergodtgjøring har stått stille i mange år. Mange arbeidstakere som benytter egen bil i arbeid og som kan kreve refusjon etter statens satser, finner at satsene ikke dekker kostnadene.
Vil statsråden ta initiativ til å øke statens satser for kilometergodtgjøring?


Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Satsene for kilometergodtgjøring ved bruk av egen bil på tjenestereise fastsettes i særavtale for reiser innenlands for statens regning. Avtalen inngås mellom staten ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene. Særavtalen ble sist revidert 1. april 2002. Deretter har avtalen blitt prolongert fram til 1. mars 2006. Avtalen ble fra statens side sagt opp til reforhandling ved utløp, men på grunn av uenighet mellom tariffpartene om forståelse av tjenestereisebegrepet i avtalen, har det hittil ikke vært mulig å sluttføre forhandlingene. Satsene for kilometergodtgjøring er derfor uforandret.

Når det gjelder spørsmålet representanten Hans Frode Kielland Asmyhr ønsker svar på, kan jeg opplyse at FAD og hovedsammenslutningene har jevnlige møter om saken. Tariffpartene er i en prosess som forhåpentligvis vil føre fram til en snarlig løsning. Særavtalen vil da bli reforhandlet, og satsene gjennomgått med sikte på regulering.