Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:519 (2007-2008)
Innlevert: 24.01.2008
Sendt: 25.01.2008
Besvart: 01.02.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Frolands Verk har høy kulturhistorisk verdi. I kulturvernsammenheng har stedet både regional og nasjonal betydning. Det er imidlertid et stort behov for å oppgradere bygningsmassene for å ivareta stedets historiske betydning best mulig. Den store verdien av å ta vare på den fredede hovedbygningen og alle de andre verneverdige bygningene er bifalt av både fylkeskommunen og Arendal og Grimstad kommune. Investeringsbehovet er beregnet til over 20 millioner.
Hva bør ifølge statsråden gjøres for å ivareta Frolands Verk?

Begrunnelse

Selve bygningsmassen på det gamle jernverket Frolands Verk ble overtatt av Froland kommune i 1992. I dag består bygningsmassen på stedet av den fredete hovedbygningen samt flere verneverdige bygninger fra 1700-tallet. Stedet har imidlertid i dag et betydelig behov for oppgradering for å bevare stedets store kulturhistoriske verdier, samt gjøre det til et levende kulturelt senter i vår tid.
Det er absolutt verd å merke seg at det internasjonalt berømte matematikergeniet Niels Henrik Abels liv er uløselig knyttet til nettopp stedet Frolands Verk.
I den fredete hovedbygningen oppholdt den store matematikeren seg da han døde i 1829. Det såkalte"bukkerommet" i hovedbygningen er den dag i dag intakt, nøyaktig slik rommet var da Niels Henrik Abel døde der for 179 år siden. Det er verd å minne om at Niels Henrik Abel selv i vår tid er et verdensberømt navn innen matematikken. Den landsomfattende Kappabelturneringen viser med all tydelighet hvilken stor interesse Niels Henrik Abels matematiske arv fremdeles har.
Det at Niels Henrik Abel er gravlagt i Froland kommune, og matematikerens sterke historiske tilknytning til stedet Frolands Verk, skaper i seg selv en absolutt særpreget historisk klang over stedet Frolands Verk. Mange vil mene at Niels Henrik Abels liv og format kan sammenliknes med andre internasjonalt ruvende norske skikkelser på 1800- og 1900-tallet som Henrik Ibsen og Knut Hamsun. Både Hamsun og Ibsen hadde i sin tid en sterk tilknytning til Frolands nabokommune Grimstad. At internasjonal anerkjente størrelser som Ibsen, Hamsun og Abel alle har krysset sine spor i Grimstad- og Frolandsdistriktet bør ikke gå upåaktet hen historisk sett.
Å ta vare på Frolands Verk som et særpreget historisk sted er derfor viktig av flere grunner. Både det rent personhistoriske vedrørende matematikeren Niels Henrik Abels liv og død, sammen med de store historiske verdier som jernverk på Frolands verk i seg selv representerer fra 1700-tallet, gjør stedet høyst spesielt.
Frolands Verk bør av disse grunner tas meget godt vare på for ettertiden. Stedet bør bevares for fremtidige generasjoner som et verdig kulturminne av både lokal, regional og nasjonal betydning.
Av disse grunner er det svært ønskelig, sett ut fra et lokalt og regionalt ståsted, å få en redegjørelse for hvilke muligheter som finnes for et sterkere statlig engasjement for å kunne ivareta Frolands Verk på den best mulige måten.
Av disse grunner har det fremkommet et sterkt ønske fra Froland kommunes side om en nærmere vurdering og redegjørelse fra sentrale myndighetsorganers side for hvilken status og historisk verdi Frolands Verk bør ha innen kulturminnevernet i Norge.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til brev av 22.01.08 med spørsmål om hva som bør gjøres for å ivareta bygningsmassen på Frolands Verk.

Hovedbygningen på eiendommen er fredet, mens resterende bygningsmasse er regulert til spesialområde bevaring gjennom kommunalt vedtak. Som eier av en fredet bygning har Froland kommune, som alle andre eiere, selv ansvaret for å vedlikeholde og ivareta bygningsmassen på en forsvarlig måte.

Jeg er kjent med at det foreligger en søknad om tilskudd fra Froland Kultursenter til brannsikring av hovedbygningen samt etablering av toalett, og at søknaden er til behandling hos Riksantikvaren.

Med hensyn til hvilke muligheter som finnes for et sterkere statlig engasjement er det gjennom stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner, lagt opp til en gjennomgang av fredete bygninger. Dette arbeidet pågår nå hos Riksantikvaren, og Frolands Verk vil bli vurdert i denne forbindelse.