Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:521 (2007-2008)
Innlevert: 24.01.2008
Sendt: 25.01.2008
Besvart: 30.01.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Kvalifiseringsprogrammet skal blant annet gi en mulighet til folk som har gått på langvarig økonomisk sosialhjelp en ny sjanse til et fremtidig yrkesliv med inntekt av eget arbeid. Arbeids- og inkluderingsministeren har gitt et inntrykk av at de som er for syke til å følge programmet skal ha en uføretrygd, og at de som er friske nok skal få oppfølging og kvalifisering.
Hva skjer med de som er friske nok, men som ikke vil delta i programmet, og har NAV-kontorene i disse tilfellene noen saksjonsmuligheter overfor personer som ikke vil delta i programmet, og i tilfelle, hva består disse av?

Begrunnelse

Målsettingen med kvalifiseringsprogrammet er å gi personer med små eller ingen rettigheter i trygdesystemet langt bedre muligheter for å kvalifisere seg for arbeidsmarkedet. Programmet innebærer en utvidelse av dagens velferdsordninger ved at personer som blant annet kun har hatt langvarig sosialhjelp som mulig inntekstskilde, skal få en ny sjanse til et fremtidig yrkesliv med inntekt av eget arbeid og den selvstendiggjøringen som følger av det. At mottakere av langvarig økonomisk sosialhjelp til en viss grad har omstilt seg og lært seg til å leve av den økonomiske sosialhjelpen som mottas, gjør det spesielt viktig å motivere for deltakelse i kvalifiseringsprogrammet. NAV-kontorene kan støte på personer som ikke lar seg motivere til deltakelse, eller som ikke ønsker å delta i programmet til tross for at forutsetningene er til stede og oppfylt.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Personer som mottar sosialhjelp og som NAV-kontoret mener ville kunne gjennomføre et kvalifiseringsprogram for å komme i arbeid, vil bli oppfordret til å søke. Disse personene vil også bli søkt motivert for deltakelse. Sosialhjelp er etter loven en subsidiær ytelse, og skal bare ytes til personer som ikke kan forsørge seg ved arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter. Deltakelse i kvalifiseringsprogrammet vil representere en slik inntektsmulighet for personer i målgruppen. NAV-kontoret vil kunne stille som vilkår for tildeling av sosialhjelp at en person søker om kvalifiseringsprogram. Hvis vedkommende skulle nekte å søke, eller unnlate å delta, vil NAV-kontoret kunne redusere sosialhjelpen.