Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:522 (2007-2008)
Innlevert: 25.01.2008
Sendt: 25.01.2008
Besvart: 01.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I etatenes forslag til NTP for 2010-2019 heter det på side 11 at bruk av bompenger fortsatt er nødvendig og at "Det fulle potensialet for bompenger bør tas ut i trafikksterke områder der det er grunnlag for dette." I stamveiutredningen pekes det på et potensial for bompenger på 80 mrd.
Kan statsråden forklare hvordan fagetaten Statens vegvesen beregner bompengepotensialet og hva som er lagt inn i planutkastet gjennom formuleringen " ta ut det fulle potensialet"?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: 17. januar 2008 overleverte transportetatene og Avinor AS sitt grunnlagsmateriale til ny nasjonal transportplan. Dette er en faglig tilrådning innenfor en beregningsteknisk ramme.

Statens vegvesen opplyser at bompengepotensialet øker med økende trafikk. Med høye trafikktall er det mulig å finansiere en stor del av infrastrukturutbyggingen med bompenger selv med en rimelig bompengetakst. Statens vegvesen mener derfor at bompengeandelen bør være større i trafikksterke områder enn i trafikksvake. Det er dette Statens vegvesen legger i formuleringen å "ta ut det fulle bompengepotensialet" i trafikksterke områder. I en slik generell vurdering er det ikke lagt til grunn en fast bompengeandel, fordi denne kan variere fra prosjekt til prosjekt, men andelen bør være vesentlig høyere i trafikksterke områder enn i trafikksvake. På denne måten blir det større rom for statlige midler til å utbedre vegnettet også i områder med lite bompengepotensial.

I Statens vegvesens stamvegutredning er bompengepotensialet beregnet til om lag 80 mrd. kr gjennom grove vurderinger av bompengepotensialet for hver aktuell stamvegstrekning. Det er i hovedsak regnet med 50 prosent bompengeandel, men med en høyere andel i trafikksterke områder. I etatenes forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 er foreliggende finansieringsplan lagt til grunn for de prosjekter som allerede er vedtatt av Stortinget, eller der den lokalpolitiske behandlingen er sluttført.

For øvrige prosjekter har Statens vegvesen lagt til grunn bompengefinansiering der det finnes et potensial, selv om dette ennå ikke er behandlet lokalt. I sterkt trafikkerte områder er det foreløpig forutsatt en høy bompengeandel i etatenes planforslag.

Innenfor planrammen er det totalt lagt til grunn 17 mrd. kr i bompenger, og 27 mrd. kr i statlige midler til stamveger. I marginalvurderingen + 20 prosent er det lagt til grunn 38 mrd. kr i bompenger og 43 mrd. kr statlige bevilgninger.

Jeg vil for øvrig presisere at etatenes planforslag er en del av prosessen frem mot stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 som jeg tar sikte på å legge frem for Stortinget i desember i år. Planforslaget er offentlig og er nå sendt på en bred høring med frist ut april.