Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:524 (2007-2008)
Innlevert: 25.01.2008
Sendt: 25.01.2008
Besvart: 28.01.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Den vanskelige sikkerhetssituasjonen ved besøk i Afghanistan og det tragiske utfall av terroraksjonen som også rammet nordmenn, skaper et behov for en systematisk og uavhengig gjennomgang av sikkerhetshensyn, koordinering mellom kompetente instanser og øvrige rutiner ved denne type besøk til utsatte områder. En slik gjennomgang bør både se på erfaringene og gi innspill til forbedringer.
Vil utenriksministeren raskt ta initiativ til en slik uavhengig gjennomgang?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen deler ønsket om å foreta en grundig gjennomgang av hendelsene rundt terrorangrepet i Kabul. Vi har alle interesse av å bringe klarhet om hendelsesforløpet og måten den dramatiske situasjonen ble håndtert på.

Spørsmål knyttet til sikkerhet og forberedelse av reiser til utsatte områder berører flere myndigheter og etater. Etter en slik alvorlig og dramatisk hendelse må myndighetene foreta en fullstendig gjennomgang av relevante spørsmål som reiser seg på deres respektive ansvarsområder. Dette arbeidet ble påbegynt i Forsvarsdepartementet, Justisdepartemenet og Utenriksdepartementet dagen etter terrorangrepet. Regjeringen legger vekt på at dette arbeidet blir grundig gjennomført med nødvendig kvalitetssikring.

Arbeidet har høyeste prioritet, og jeg deler ønsket om å få belyst denne saken på best mulig måte. På grunnlag av gjennomgangen og vurdering av relevante erfaringer vil rutiner og opplegg i nødvendig utstrekning bli justert.

Jeg vil selvsagt stå til disposisjon for å gi orienteringer og svare på spørsmål fra Stortingets organer. Jeg viser for øvrig til at jeg vil gi en bred gjennomgang for Stortinget av norsk Afghanistan-politikk tirsdag 5. februar. I denne redegjørelsen tar jeg også sikte på å omtale gjennomgangen vi nå i er i gang med.

I lys av det omfattende arbeidet vi nå har påbegynt, finner jeg det ikke naturlig å ta initiativ til en uavhengig gjennomgang slik representanten Høybråten spør om.