Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:527 (2007-2008)
Innlevert: 25.01.2008
Sendt: 25.01.2008
Besvart: 31.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Hvor mye formuesskatt stat og kommuner totalt får inn neste år vil blant annet avhenge av hvordan aksjemarkedet utvikler seg og ender på pr. 31/12-08.
Kan finansministeren gi et anslag på hvordan en børsoppgang/børsnedgang på 10, 20 og 30 prosent påvirker totale skatteinntekter?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Over tid vil lavere børskurser trekke i retning av lavere formuesskatt og lavere skatt på gevinster ved realisasjon av aksjer. For det enkelte år er det imidlertid ikke noen entydig og enkel sammenheng mellom børskurser og de nevnte skatteartene, og det er først når likningen og skatteoppgjøret foreligger i ettertid at en kan observere hvordan utviklingen i skattegrunnlagene har vært.

Det er i praksis også umulig å anslå det isolerte tapet av skatteinntekter fra formuesskatten som følge av et børsfall. Ifølge Verdipapirsentralen eide privatpersoner børsnoterte aksjer direkte for om lag 70 mrd. kroner ved utgangen av 2007. I tillegg eies en stor andel av børsnoterte aksjer av privatpersoner gjennom holdingsselskap. Det finnes pr. i dag ingen oversikt som viser omfanget av dette. Selvangivelsesstatistikken viser kun privatpersoners samlede skattemessige formuesverdi av hhv. verdipapirer som er registrert og som ikke er registrert i VPS. Ut fra selvangivelsesstatistikken er det altså heller ikke mulig å si noe om hvor stor andel av børsverdiene som eies av personer, dvs. enten direkte eller gjennom holdningselskap.

Eventuelle endringer i anslaget på de samlede skatteinntektene for 2008 vil bli presentert ifm. den ordinære behandlingen av statsbudsjettet.