Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:534 (2007-2008)
Innlevert: 25.01.2008
Sendt: 28.01.2008
Besvart: 04.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Ønsker samferdselsministeren å ta initiativ til at Stockholmstoget skal kunne benytte Romeriksporten, og har statsråden vurdert muligheten for et hurtigtog for langpendlere på strekningen Oslo-Kongsvinger?

Begrunnelse

Kollektivtilbudet på Øvre Romerike samt forbindelser inn til Oslo er i dag så dårlig at mange i stedet velger å bruke bil. Stockholmstoget trafikkerer i dag strekningen Oslo-Kongsvinger. Toget bruker imidlertid lang tid mellom Oslo og Lillestrøm ettersom toget ikke kjører gjennom Romeriksporten. Mange langpendlere opplever at toget er utilstrekkelig som tilbud.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter at regjeringen medvirket til å få på plass igjen et togtilbud på strekningen Oslo - Stockholm fra januar 2007 har vi sett en svært positiv utvikling. Togene som trafikkerer denne strekningen kjøres med svensk materiell som eies av SJ AB. For å kunne kjøre gjennom Romeriksporten må visse sikkerhetskriterier være oppfylt. Vognene som benyttes på to av avgangene som går helt til Stockholm, er ikke utstyrt med tilstrekkelig antall brannslukningsapparater til å tilfredsstille disse sikkerhetskriteriene. Motorvognsettene som går på strekningen Oslo - Karlstad, med forbindelse til/fra Stockholm, kjører derimot gjennom Romeriksporten.

Det varierer hvilke vogner og togstammer som benyttes på helstrekningen Oslo - Stockholm, slik at et stort antall av SJs vogner av denne typen i så fall måtte utrustes med tilstrekkelig antall brannslukningsapparater for å få nødvendig godkjenning. Jernbaneverket har informert meg om at dersom materiellet for øvrig oppfyller de nødvendige sikkerhetskriterier, er det ingen andre hindringer for at togene kunne kjøre gjennom Romeriksporten.

Pendlerne på strekningen Kongsvinger - Oslo kan i dag benytte NSBs lokaltog i tillegg til ovennevnte grensepasserende tog. Innenfor nåværende trafikkavtale som er inngått med NSB for perioden 2007 til 2010 er det ikke planlagt flere avganger på denne strekningen. Kapasiteten på strekningen er begrenset, og forhold knyttet til rute- og banetekniske begrensninger gjør det vanskelig å få til større endringer innenfor dagens rutemodell.

Samferdselsdepartementet er opptatt av at togtilbudet skal utgjøre et attraktivt, sikkert og miljøvennlig alternativ for de reisende. NSB deltar nå i et samarbeidsprosjekt med Jernbaneverket, Akershus Fylkeskommune og Hedmark Fylkeskommune, hvor bl.a. endringer i rutetilbudet på strekningen Kongsvinger - Oslo analyseres. Dette arbeidet pågår og departementet vil bli informert når konklusjonene foreligger. Departementet vil for øvrig fremover, som en del av oppfølgingen av kjøpet av trafikken mellom Oslo og Stockholm, ta problemstillingene nevnt over opp med NSB/SJ og eventuelt komme tilbake til Stortinget på en dertil egnet måte.