Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:537 (2007-2008)
Innlevert: 25.01.2008
Sendt: 28.01.2008
Besvart: 05.02.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil helse- og omsorgsministeren lytte til reaksjonene fra Helse Fonna-innbyggerne og oppnevne et styremedlem til Helse Vest fra denne regionen?

Begrunnelse

Det er viktig at styrene i de regionale helseforetakene har tillit i hele helseregionen. Det er derfor uheldig når styrene blir oppnevnt uten at det er representanter som bor i områdene til de største helseforetakene. Ved forrige oppnevning av styre i Helse Vest måtte helse- og omsorgsministeren på overtid oppnevne Reidunn Korsvoll som styremedlem etter at det kom sterke reaksjoner på at ingen fra Helse Fonna området satt i det nye styret. Nå er den samme tabben gjort på ny. Helse Fonna er et stort område i Helse Vest, og Helseforetaket står overfor viktige beslutninger angående dette området i den nærmeste tiden. Da er det uheldig at ingen fra dette området sitter i styret.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Styret er det regionale helseforetakets øverste ansvars- og myndighetsorgan, og forvalter store samfunnsmessige verdier. Det å utnevne kompetente styrer med rett kompetanse i forhold til regionens utfordringer er derfor særdeles viktig for å sikre at overordnede nasjonale helsepolitiske målsetninger blir ivaretatt.

Ved utnevnelse av styremedlemmer til styrene for de regionale helseforetakene, herunder styret for Helse Vest RHF, har jeg særlig vektlagt følgende kriterier: Kompetanse (styreerfaring, ledererfaring, økonomikompetanse, medisinsk kompetanse, politisk erfaring m.m.), geografisk representasjon, partipolitisk representasjon og kjønnsmessig balanse. Med utgangspunkt i innkomne forslag fra fylkeskommuner og Sametinget, har jeg gjort en vurdering av kandidatene og utnevnt styrer som jeg mener ivaretar ovennevnte kriterier.

Når det gjelder den geografiske sammensetningen av styret for Helse Vest RHF så var det for perioden 2006 - 2008 fire representanter fra Rogaland, tre fra Hordaland og en fra Sogn og Fjordane. Jeg har for kommende periode utjevnet noe av denne skjevheten ved å utnevne tre representanter fra hvert av fylkene.

Som du påpeker så er det ingen representanter direkte fra Helse Fonna sitt opptaksområde representert i styret for Helse Vest RHF. Jeg vil understreke at styremedlemmene for det regionale helseforetaket i kraft av å være styremedlemmer, ikke skal ivareta særinteresser, men evne å se regionen som en helhet og sikre at overordnede nasjonale helsepolitiske målsetninger blir ivaretatt som en del av regionens "sørge for"-ansvar. Jeg er av den oppfatning at vi har gjennomført en grundig og involverende prosess for å sikre gode og kompetente styrer, og mener at styrene som nå er utnevnt har gode forutsetninger for å ivareta dette.