Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:538 (2007-2008)
Innlevert: 25.01.2008
Sendt: 28.01.2008
Besvart: 01.02.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at Stortinget får forelagt til behandling en sak om rammeverket for forvaltningsplaner og forvaltning av vernede områder, herunder etablering av buffersoner og allmennhetens frie ferdsel på generelt grunnlag, eller legge frem sak om forvaltningsplanen for Dovre og Rondane spesielt?

Begrunnelse

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark har for tiden ute på høring forslag til ny forvaltningsplan for Dovre og Rondane nasjonalparker. Forslaget går langt i å legge begrensinger både på næringsutøvelse og allmennhetens frie ferdsel i utmark. Dette var ikke forutsetningen for Stortingets behandling av vernet da nasjonalparkplanen ble behandlet i 1992. Det er nå samlet inn mer enn 2700 underskrifter som ber om stortingsbehandling av planen.
Det er videre kjent at lignende konfliktfylte prosesser pågår flere steder, og med Regjeringens ambisjon om å få på plass nye forvaltningsplaner flere steder kan det påregnes flere slike konfliktfylte prosesser. Stortinget har imidlertid ikke behandlet de fleste verneområdene siden 1992, og mye har endret seg siden den tid. Blant annet oppleves det i de berørte områdene at statens byråkrater går mye lenger i å legge hindringer i veien for aktivitet enn de har formell politisk dekning for å gjøre.
Alt dette taler for at det blir lagt frem en sak for Stortinget som legger fast rammeverket for etableringen av forvaltningsplaner for alle de tre store vernekategoriene; nasjonalpark, naturreservat og landskapsvern.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Opprettelse av verneområder etter naturvernloven skjer gjennom kongelig resolusjon.

Vernevedtaket omfatter forskrifter som bl.a. angir restriksjonsnivået i verneområdet. Forskriften hjemler også utarbeidelse av en eventuell forvaltningsplan.

Forvaltningsplaner utarbeides alltid innenfor rammen av verneforskriften. Forvaltningsplaner vil således ikke føre til endringer i restriksjonsnivået i verneområdet utover hva som er hjemlet i verneforskriften.

Forvaltningsplaner er viktige redskap for å kunne styre utviklingen og bruken av verneområdene. En forvaltningsplan skal utdype og presisere verneforskriften og gi mest mulig forutsigbar forvaltning for de interesser som er berørt av vernet. Planen skal bl.a. gi nærmere opplysninger om hva som kan tillates av tiltak og hvilke krav som i så fall må oppfylles. En forvaltningsplan kan ha ulikt omfang. Det kan dreie seg om omfattende planer for nasjonalparker, til mindre planer som omfatter enkle prioriteringer av skjøtselstiltak for mindre naturreservater.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) er overordnet forvaltningsmyndighet for verneområdene. Fylkesmannen, som i de aller fleste tilfellene er delegert denne myndigheten, er ansvarlig for utarbeidelse av forvaltningsplaner med utgangspunkt i forvaltningshåndboka utarbeidet av DN. Utarbeidelsen av forvaltningsplanene skjer gjennom en lang og inkluderende prosess og innebærer stor grad av medvirkning fra kommuner, grunneiere og andre brukerinteresser (frivillige organisasjoner, reiselivsbedrifter o.l.). Forslaget til forvaltningsplan sendes deretter på høring til berørte grunneiere, brukere og rettighetshavere. På bakgrunn av innkomne synspunkter lages et justert/revidert utkast til plan. Planforslaget sendes deretter Direktoratet for naturforvaltning for endelig godkjenning.

Forslaget til forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane og Dovre er nå ute på høring til hele 830 personer og instanser. Tidligere har berørte kommuner, lokalt reiseliv, utmarkslag/grunneierlag, vegstyrer og fjellstyrer gitt innspill under prosessen.

Ferdsel og næringsutøvelse innenfor verneområdene i Rondane og Dovre er regulert av verneforskriftene som ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24.10.2003. I disse forskriftene er det lagt visse restriksjoner på ferdsel av hensyn til verneverdiene. Forvaltningsplanen som er under utarbeidelse, kan presisere og konkretisere de bestemmelsene som er nedfelt i vedtatte forskrifter, men kan ikke legge restriksjoner på ferdsel utover hva som er hjemlet verneforskriften.

Et av de fremste formålene med vern i Rondane/Dovre-området er å ta vare på et fjelløkosystem med en del av den siste gjenværende bestanden av Nord-Europas villrein. Dette er et internasjonalt ansvar som er pålagt Norge. Vi må dermed sikre, og helst forbedre, villreinens muligheter til trekk og bruk av de aktuelle og potensielle leveområdene i Rondane og Dovre. Derfor er det ønskelig å kanalisere ferdsel i verneområdene for i større grad å skjerme de sentrale villreinområdene.

Arbeidet med forvaltningsplaner generelt skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Slik jeg ser det, er det derfor ikke grunnlag for å legge verken rammeverket for utarbeidelse av forvaltningsplaner eller forvaltningsplanen for Dovre og Rondane fram for Stortinget.