Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:539 (2007-2008)
Innlevert: 25.01.2008
Sendt: 28.01.2008
Besvart: 04.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Oppstart av flytog fra Drammen til Gardermoen har blitt utsatt gang på gang. Man får inntrykk av at noen trenerer arbeidet med å få på plass det som trengs, som manglende parkeringshus, ny sporveksler og utvidelse av signalanlegget.
Vil samferdselsministeren sørge for at nødvendig midler blir bevilget og at dette arbeidet får høy prioritert fra Jernbaneverkets side, samt fra Flytoget side (som er eid av Nærings - og handelsdepartementet)?

Begrunnelse

Viser til skriftlig spørsmål nr. 1120, datert 01. september 2006. til samferdselsministeren om samme tema.
Viser også til de senere tids medieoppslag i bl.a. Drammens Tidende om forsinkelsene:
- dt.no den 15. januar 2008: "Flytoget blir forsinket" og "Setter P-Hus til Flytoget på rett spor"
- 18. januar 2008: "Flytog i mai 2009".
Det kommer bl.a. frem at arbeidsgruppen (bestående av representanter fra Jernbaneverket, ROM Eiendom AS, Drammen kommune og Flytoget AS) ikke har hatt møter på flere måneder. Visstnok p.g.a. uenighet om finansiering.
Flytoget AS har analysert markedet i Drammens-regionen og kommet frem til at det er en million reisene fra distriktet som hvert år tar fly fra Gardermoen.
Flytoget regner med at man allerede første år vil frakte en halv million passasjerer fra Drammen til Gardermoen.
Undertegnede antar at hvis Regjeringen mener alvor med at miljø er en viktig sak, så vil samferdselsministeren nå vise handlekraft og sørge for at dette blir prioritert, samt nødvendig kapital blir bevilget.
Antar at det bør være et mål at det må være mer attraktivt å ta tog til Gardermoen fremfor forurensende biler.
Kommersiell direktør i Flytoget, Sverre Høven, uttaler til media at det ikke er noen garanti for flytog i mai 2009 heller.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til at det i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 69 (2006-2007) RNB 2007 ble bevilget 10 mill. kr over Jernbaneverkets budsjett til bygging av ny sporsløyfe på Drammen stasjon for å legge til rette for at flytoget kan kjøre til Drammen. Arbeidene var kostnadsregnet til 20 mill. kr og skulle etter planen ferdigstilles i 2008. I St.prp. nr. 1 (2007-2008) er opplyst at innenfor totalbevilgningen på 105,6 mill. kr på programområdet "Kapasitetsøkende tiltak" på Jernbaneverkets budsjett prioriteres bl.a. videreføringen av arbeidene på Drammen stasjon slik at Flytoget kan forlenges til Drammen.

Jernbaneverket er nå i ferd med å avslutte arbeidene med detaljplanleggingen og regner med å kunne komme i gang med arbeidene i løpet av våren 2008. Jernbaneverket regner med å være ferdig med selve stasjonsarbeidene før fristen som Flytoget har satt for trafikkstart i mai 2009. Jernbaneverket opplyser meg om at Flytoget har begrunnet tidspunktet for oppstart av trafikken med en betydelig økning i flytogtrafikken som gjør at oppstart av flytogtrafikken til/fra Drammen ikke kan startes opp før nye mellomvogner kan komme på plass i togene. I denne sammenheng er jeg informert om at mellomvognene som ble bestilt høsten 2007, skal gi en økning i antall sitteplasser på 30-35 pst.

Når det gjelder spørsmålet om parkering, er det i dag noe over 300 parkeringsplasser ved Drammen stasjon. Tilgjengelig parkeringsareal eies av Rom Eiendom AS. Arealet leis ut til Jernbaneverket som tilbyr plassene til månedskortreisende på gunstige betingelser. Parkeringsarealet er regulert for utbygging, herunder et parkeringshus med 500-600 plasser. Jeg har fått opplyst at spørsmålet om finansiering av et nytt parkeringshus har trukket ut i tid, men at det pågår drøftinger mellom involverte parter med sikte på å komme fram til en finansieringsløsning som sikrer at togbrukere på Drammen stasjon ikke blir avvist i fremtiden. Det framgår av St.prp. nr. 69 (2006-2007) at staten v/Jernbaneverkets engasjement er begrenset til å foreta nødvendig sporomlegginger og bygging av ny sporsløyfe for å legge til rette for flytoget på Drammen stasjon. Det er ikke lagt opp til at staten v/JBV skal bevilge midler til bygging og eventuell drifting av et nytt parkeringshus ved stasjonen. Dette er heller ikke tatt høyde for innenfor vedtatte investeringsplanrammer for jernbaneinvesteringer i NTP/HP for perioden 2006-2009. Dersom det er behov for å bygge nytt parkeringshus ved stasjonen utover allerede tilgjengelig parkeringsareal, må spørsmålet om finansiering av bygging og drifting i tilfelle håndteres av kommunen i samarbeid med Rom Eiendom AS (som arealeier), Flytoget AS og eventuelle andre interessenter. Det er kommunen som reguleringsmyndighet, som har ansvaret for å tilrettelegge for nødvendige parkeringsarealer.