Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:544 (2007-2008)
Innlevert: 29.01.2008
Sendt: 29.01.2008
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 13.02.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Vil miljø- og utviklingsministeren foreta de nødvendige justeringene i forslaget til kulturminnelov slik at man sikrer et levende miljø for de som driver med veteranbiler og motorhistoriske kjøretøy?

Begrunnelse

I en rekke medier er har det fremkommet at forslaget til ny kulturminnelov vil føre til at eiere av veteranbiler kan risikere å bli tatt for ulovlig utførsel, hvis de drar på treff i Sverige eller andre land. Innledningsvis vil jeg presisere at det er positivt at Regjeringen nå ser at bil er kultur og har en kulturhistorisk plass i samfunnet. Men det er da viktig å ivareta de ildsjeler som står for den største delen av dette kulturvernet, nemlig motormiljøet selv og de forskjellige kjøretøyklubbene vi har her i landet. Uten dem hadde i allt vesentlig de eldre kjøretøy vi har, gått til spille. Således representerer alle disse et rullende og levende museum i Norge. Det er slik at det nettopp er muligheten til bruk av kjøretøyet som har holdt ildsjelene i gang og skapt grunnlaget for et slikt motormiljø, også på tvers av grensene.
Det fremkommer ikke i om andre land har tilsvarende regler slik at vi heller ikke kan importere slike biler fra andre land. Dette hadde det også vært interessant å få statsrådens syn på.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Spørsmålet ble overført fra miljø- og utviklingsministeren.

Spørsmålet har relevans til det revisjonsarbeidet departementet gjør med forskrift av 1. januar 2007 nr. 1 om utførsel og innførsel av kulturgjenstander.

I utgangspunktet skal det søkes om utførselstillatelse for biler eldre enn 50 år, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 23 f) og forskrift av 1. januar 2007 nr. 1 om utførsel og innførsel av kulturgjenstander § 2 i). I henhold til § 2 j) i gjeldende forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander er det imidlertid gjort et unntak fra denne hovedregelen. Det vil ikke være nødvendig å søke om utførselstillatelse for biler som skal brukes under opphold eller repareres og restaureres i utlandet og som bringes tilbake til Norge innen ett år etter utreise.

Departementet har satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra tollmyndighetene, Økokrim og en rekke museer. Gruppen ble ledet av ABM-utvikling - Statens Senter for arkiv, bibliotek og museum. Gruppen skulle vurdere hvilke kategorier av kulturgjenstander det bør kreves utførselstillatelse for, om det bør knyttes alders- og/eller verdigrense til gjenstandene og i så fall hvor denne bør grensen settes.

Arbeidsgruppen har ikke foreslått at bestemmelsen om midlertidig utførsel for biler skal endres, slik at det innføres søkeplikt dersom eiere av veteranbiler drar på treff i Sverige eller andre land. Revisjonen av forskriften vil derfor ikke være til hinder for veteranbiltreff på tvers av landegrensene. Oppslagene i avisen skyldes imidlertid at det i arbeidsgruppens forslag, i følge gruppens leder, er en henvisningsfeil, slik at det kan se ut som at regelen om midlertidig utførsel faller bort.

Når det gjelder spørsmålet om tilsvarende regelverk i andre land vil det naturlig nok variere. Innførsel av kulturgjenstander til Norge vil bare være ulovlig i den grad man ikke har sørget for gyldig eksporttillatelse fra utførselslandet, jf. kulturminneloven § 23a.