Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:545 (2007-2008)
Innlevert: 29.01.2008
Sendt: 29.01.2008
Besvart: 04.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Hva er status og planlagt fremdrift for prosjektet Ryaforbindelsen (rv 858) i Troms, herunder statsrådens vurdering av hvorvidt saken kan forventes til Stortinget i vårsesjonen?

Begrunnelse

Ryaforbindelsen i Troms, rv 858, har etter at Stortinget vedtok ordningen med "alternativ bruk av fergetilskott" vært planlagt ut fra premissene i regelverket for denne ordning. Av det seneste kostnadsoverslag for prosjektet (brev fra Statens vegvesen av 16.08.2007) beløper dette seg nå til 240 mill 2007-kroner (tidl. 216 mill), etter skjerpede sikkerhetskrav for tunneler.
Av sakens dokumenter fremgår at det nye kostnadsoverslaget nødvendiggjorde ny behandling i Tromsø og Balsfjord kommuner, samt Troms fylkeskommune av saken. Slik behandling fant sted høsten 2007 og omfattet en godkjenning fra de respektive instanser av

- økning av takstene
- endring av statlig bidrag
- risikofordeling ved avvik i inntekter eller kostnader
- betinget refusjon
- fylkeskommunal/kommunal garantistillelse.

Alle nødvendige, positive lokale og regionale vedtak og prioriteringer foreligger nå, og saken skal være oversendt sentrale myndigheter.
Etter hva vi forstår er dette et av få store prosjekter fra Nord-Norge som det foreligger ferdig utarbeidede planer for og vedtak om, lokalt og regionalt, og som nå antas å mangle kun statlig klarering for å kunne startes opp i 2008.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Et revidert forslag til utbyggings- og finansieringsplan for prosjektet Ryaforbindelsen ble behandlet i Balsfjord og Tromsø kommune 24. og 31. oktober 2007 og i Troms fylkeskommune 4. desember 2007. Saken forberedes nå av Statens vegvesen med sikte på oversendelse til Samferdselsdepartementet. Etter at departementet har mottatt saken, vil den bli behandlet i regjeringen før eventuelt framlegg for Stortinget. Departementet vil gi prioritet til arbeidet og ta nærmere stilling til framdriften etter å ha mottatt vegvesenets redegjørelse.