Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:547 (2007-2008)
Innlevert: 29.01.2008
Sendt: 29.01.2008
Besvart: 05.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Ettersom det vil være av stor betydning som vurderings- og beslutningsgrunnlag for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité bør fagmiljøenes "primærønsker" til NTP 2010-2019 gjøres tilgjengelige.
Vil statsråden legge frem disse faglige anbefalingene?

Begrunnelse

Gjennom TV2 har jernbanedirektøren stått frem og bekreftet at faglig anbefaling fra fagetaten Jernbaneverket er fjernet fra utkast til Nasjonal transportplan for 2010-2019 når det gjelder nødvendige jernbaneinvesteringer. Det er oppfattet at problemstillingen er kommentert med at vanlig praksis er å la utkastet følge en fastsatt ramme.
Det samme misforholdet mellom den "økonomiske planrammen" og det faglige behovet for utbygging av nasjonal infrastruktur antar jeg gjelder også for veisektoren, luftfarten og Kystverkets område.
Jeg antar derfor det er av interesse for Stortinget å få kunnskap om de faglig anbefalte ønskene til NTP 2010-2019 fra alle fagmiljøene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet har i brev av 30. januar 2008 bedt om en samlet oversikt over etatenes og Avinor AS faglige anbefalinger ut over de som allerede er gitt i det felles planforslaget som ble oversendt departementene 17. januar 2008. Det ble samtidig bedt om at oversikten ble koordinert gjennom styringsgruppen for etatenes og Avinor AS NTP-arbeid.

Departementets spørsmål er besvart gjennom brev fra styringsgruppen av 1. februar, vedlagt en oversikt over investeringsprosjekter. Denne oversikten er også lagt ved her.

Transportetatene og Avinor AS er gitt i oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet å utarbeide et faglig underlagsmateriale for departementenes arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Retningslinjer for dette arbeidet ble gitt i januar 2006, og senere supplert med mer utfyllende retningslinjer.

I retningslinjene for planarbeidet er etatene, på samme måte som ved grunnlagsmateriale for tidligere NTP'er, bedt om å legge fram et forslag til bruk av ressursene innenfor beregningstekniske økonomisk planrammer. Disse rammene ble satt til 10 ganger budsjettforslaget for 2007, med marginalvurderinger innenfor +/- 20 pst. Forslaget til prioriteringer og analyser utført i planprosessen vil, sammen med høringsuttalelsene til planforslaget, danne grunnlag for de politiske prioriteringene som skal gjøres i departementene.

Som en del av grunnlagsarbeidet med Nasjonal transportplan 2010 - 2019 utarbeidet transportetatene stamnettsutredninger som ble offentliggjort høsten 2006. Transportetatene valgte her å ta utgangspunkt i et 30-årsperspektiv, og det ble blant annet vurdert faglige behov for å oppgradere stamnettet til god standard.

Etatene opplyser i sitt brev av 1. februar at det i et utkast til planforslag som det ble arbeidet med i etatene ble innarbeidet en såkalt "anbefalt ramme" for Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen, bl.a. i lys av en ambisjon om å utvikle stamnettene til i tråd med stamnettutredningen. Dette var rammenivåer som gikk ut over rammene i retningslinjene fra departementene datert 31. januar 2006. Det rammenivået som ble omtalt som et anbefalt rammenivå er imidlertid omtalt for alle tre etatene i etatenes planforslag, men med noe ulikt detaljeringsnivå. (jf planforslaget s. 29 - 30). De investeringsprosjektene som inngår i "anbefalt ramme", men som ikke inngår i lavere rammer, er i følge etatene omtalt i de framlagte stamnettsutredningene.

Etatene har selv følgende kommentarer til oversikten i vedlegget fra etatenes brev av 1. februar (se vedlegg):

Jernbaneverket

Jernbaneverket opplyser i det framlagte planforslaget at det kreves et investeringsnivå på om lag 4 mrd kr årlig i tiårsperioden fram til 2019 for å kunne realisere både prosjektene i NTP 2006-2015 og nye krav knyttet til blant annet sikkerhet og universell utforming (jf planforslaget s. 49). Rubrikken "Anbefalt ramme" i vedlagte oversikt viser et investeringsbehov på 4,1 mrd kr årlig dersom prosjektene i NTP 2006-2015 skal gjennomføres innen 2019 samtidig som nye krav hensyntas. Dersom Jernbaneverkets stamnettutredning fram mot 2040 også skulle følges opp, ville investeringsbehovet i følge etaten trolig være nærmere 5 mrd kr årlig i planperioden. Dette framgår også av det framlagte planforslag. Som det framgår av brevet av 1. februar har ikke Jernbaneverket sett nærmere på en slik oppfølging i denne omgang.

Kystverket

Vedlegget viser en liste over anbefalte tiltak i stamnettet dersom rammene til farledsutbedring økes ut over nivået i planramme +20 prosent. Planrammen tar ikke høyde for tiltak i farleder utenom stamnettet som blir prioritert i kommende revisjon av Kystverkets handlingsprogram.

Statens vegvesen

For Statens vegvesen inneholdt utkastets anbefalte ramme en økning av den statlige investeringsrammen for stamveger til 5,0 mrd kroner per år, som kunne finansiere full utbygging av dette vegnettet i løpet av en 30-årsperiode. Det er da forutsatt at beregnet bompengepotensial inngår i finansieringen. Til sammenlikning har Statens vegvesen innenfor planrammen +20 prosent foreslått 4,3 mrd kroner til investeringer i stamvegnettet. Vedlegget viser en oversikt over prioriterte prosjekter fra Statens vegvesen ved en rammeøkning fra 4,3 til 5,0 mrd kroner per år til stamveginvesteringer. Med den framlagte rammen pluss 20 % er det beregnet at det vil ta snaut 35 år å bygge ut stamvegnettet.

Transportetatenes grunnlagsmateriale er nå sendt ut på en bred høring både til fylkeskommuner og storbyene med frist 30. april. Høringen er åpen også for andre som ønsker å uttale seg.

Det er mange vanskelige spørsmål og prioriteringer som skal gjøres i tiden fram til meldingen legges fram. Dette gjelder bl.a. rammenivå, avveining mellom ulike mål og hensyn, fordeling av ressurser mellom sektorer og avveininger mellom drift og vedlikehold i forhold til investeringer.

Jeg er opptatt av at transportsektoren skal tilføres tilstrekkelig ressurser, slik at vi får et transportnett som gir en trygg og effektiv avvikling av trafikken, og med minst mulig ulempe for miljøet. Forbedringer i infrastrukturen vil bl.a. være viktig for å redusere næringslivets konkurranseulemper. Det vil imidlertid alltid være slik at ressursbruken i transportsektoren må ses i forhold til andre viktige behov i samfunnet. Dette er vurderinger regjeringen vil gjøre i den endelige rammefastsettelsen.

Regjeringen vil etter planen legge fram Nasjonal transportplan for Stortinget i desember 2008. Stortinget vil på vanlig måte få anledning til å stille spørsmål til Regjeringen når meldingen er lagt fram.

Vedlegg til svar:

Jernbane:

Jernbaneverkets prioriteringer innenfor ulike økonomiske planrammer for perioden 2010-2019:

Farledstiltak:

Oversikt over farledsprosjekter i stamnettet Kystverket har identifisert som flaskehalser, utover de som er anbefalt innenfor planrammen og marginalvurderinger + 20 prosent:

Korridor Tiltak Kostnad i mill 2007 kr

3 Ny innseiling til Grenland havn - Kalvenløpet 110

3 Farled Oslo havn Gåsøyrenna Foreløpig ikke prissatt

4 Karmsund, Husøy 90

4 Flora, Olaskjæret 15

4 Ytre Steinsund 15

4 Djupeflua 10

7 Leiskjergrunnen 40

7 Olstokkvær 100

8 Tjeldsundet Nord 110

8 Gisundet (Leiknesøra) 30Stamveg:

Stamvegprioriteringer ved rammeøkning 0,7 mrd kroner per år ut over planramme + 20 prosent:

­ E6 Manglerudtunnelen (korridor 1):

Fullføring av prosjektet som er foreslått startet opp ved planramme +20 pst.

­ E18 Knapstad - Akershus/Østfold grense - Vinterbru (koridor 2)

Fullføring av prosjektet som er foreslått startet opp ved planramme +20 pst.

­ E39 Ålgård - Hove sør for Stavanger i Rogaland (korridor 3)

Bygging av firefelts veg - lagt til grunn delvis bompengefinansiering

­ E16 Skaret- Steinsletta fra Sollihøgda til Steinsletta i Buskerud (korridor 5)

Bygging av firefelts veg - lagt til grunn delvis bompengefinansiering

­ E16 Fagernes - Øye (korridor 5)

Utbedring av delstrekninger mellom Fargenes og Øye.

­ E6 Berkåk - Løklia i Soknedalen i Sør-Trøndelag (korridor 6)

­ Rv 4 Roa - Jaren (korridor 6)

Bygging av firefelts veg - lagt til grunn delvis bompengefinansiering.

­ Rv 3 Hedmark grense - Gullikstad (korridor 6)

­ E6 Mo - Bolna i Dunderlandsdalen i Nordland (korridor 7)

Lagt til grunn delvis bompengefinansiering.

­ E10 Tjeldsundbrua - Gullesfjorden (korridor 8)

Lagt til grunn delvis bompengefinansiering.

­ E6 Olderdalen - Sørkjosen over Sørkjosfjellet i Troms (korridor 8)

­ Trafikksikkerhetstiltak (flere korridorer/ruter)