Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:551 (2007-2008)
Innlevert: 29.01.2008
Sendt: 30.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil olje- og energiministeren bekrefte eller avkrefte om Regjeringen fortsatt forsøker å finne løsninger overfor ESA om et fremtidig industrikraftregime for kraftforedlende industri, og i tilfelle når man eventuelt kan forvente noe resultat av dette?

Begrunnelse

Våren 2005 vedtok Stortinget med stemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet å be Regjeringen å utrede i den hensikt å etablere et industrikraftregime for kraftforedlende industri.
De nåværende rød-grønne regjeringspartier gikk hardt ut i valgkampen sammen med LO og lovet uten forbehold at dersom de kom i regjering så skulle de sikre industrien et industrikraftregime med konkurransedyktige priser.
Nå to og et halvt år senere har ingenting skjedd. To olje- og energiministre har hevdet at det arbeides aktivt med saken, at arbeidet er krevende og at man trenger mer tid.
I Stortingets Europautvalg 4. desember orienterte utenriksministeren om et "pakkemøte" man hadde hatt med ESA, der aktuelle EØS-saker ble drøftet. Til tross for Regjeringens forsikringer om at det arbeides aktivt med industrikraftsaken, bekreftet utenriksministeren at denne saken ikke var oppe i samtalene med ESA.
I NRK Sogn og Fjordane 21. januar uttaler statssekretær i Olje- og energidepartementet Guri Størvold at regjeringen gir opp å skaffe norsk industri kraft til konkurransedyktige priser. Til tross for løftene fra valgkampen der Regjeringen lovet å skaffe norsk kraftkrevende industri billig kraft, sier hun ifølge NRK at de ikke greier å skaffe industrien billig energi etter at de langsiktige avtalene med staten går ut. "Det vi har fått veldig klar beskjed om fra EU er at det ikke er tillatt å subsidiere billig kraft til industrien, og det må vi forholde oss til", sier hun.
Disse signaler skaper nå stor usikkerhet innenfor kraftforedlende industri og tusenvis av arbeidsplasser kan stå i fare. Denne usikkerheten setter også tunge industriinvesteringer i Norge i fare.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen er svært opptatt av vilkårene for kraftforedlende industri i Norge.

EØS-avtalen hindrer muligheten for myndighetsbestemte kraftkontrakter. Dette forhindrer ikke at vi har stor oppmerksomhet på saken. I tråd med Soria Moria-erklæringen arbeider Regjeringen for at kraftforedlende industri skal ha langsiktige og konkurransedyktige samlede rammevilkår.

Regjeringen ser positivt på at det er inngått et stort omfang av kommersielle kraftavtaler. De fleste avtalene er inngått med Statkraft SF, og Regjeringen gir klart uttrykk for en ambisjon om at denne utviklingen fortsetter.