Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:552 (2007-2008)
Innlevert: 29.01.2008
Sendt: 30.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva vil samferdselsministeren gjøre for at dagpendlere med tog fra Jessheim og Ullensaker i Akershus får et bedre kollektivtilbud enn det som er tilfellet i dag?

Begrunnelse

Ullensaker kommune og Jessheim kommune er pr. i dag to av de største vekstkommunene i Akershus fylke. Kollektivtilbudet har imidlertid ikke økt i takt med denne veksten.
I frustrasjon over dette har en kvinne fra Jessheim samlet over 400 underskrifter med krav om et bedre kollektivtilbud for dagpendlere inn til Oslo. Jeg møtte henne og en annen dagpendler/småbarnsfar mandag den 28. januar, og jeg fikk stor forståelse for deres situasjon og frustrasjon.
Det er mange beboere fra Akershus som ønsker å reise kollektivt. Mange setter ord på at dette kan være deres bidra til et renere og bedre miljø, og med den fokus på klimautfordringene som vi har i dag burde vi politikere ønsket dette velkommen. Det miljøvennlige og kollektivvillige dagpendlere imidlertid møter er mange feil og mangler innenfor jernbanesektoren, men også altfor sjeldne togavganger til og med i rushtiden. Toget fra Jessheim og inn til Oslo går kun en gang i timen. Dette er ikke godt nok for dagpendlere, og ekstra ille har det vært den siste tiden da flere avganger har blitt kansellert.Dette skaper store frustrasjoner og stress i hverdagen for blant annet barnefamilier som kanskje mer enn mange andre er avhengig av at logistikken er på plass.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det har de senere år vært en betydelig økning i etterspørselen etter togreiser. Økningen i etterspørselen er spesielt stor der hvor toget utgjør et raskt transportalternativ for arbeidsreiser mellom knutepunkter som er i vekst. Denne veksten medfører at kapasitetsgrensen er nådd på flere relasjoner i Østlandsområdet. For å møte denne situasjonen arbeider NSB AS med anskaffelse av nye lokaltog og regiontog, samtidig som utdanningskapasiteten for lokomotivførere økes betydelig.

Veksten i reisebehov gir grunnlag for en økning av togtilbudet fra Ullensaker. Det er fra NSBs side ønskelig med en dobling av frekvensen slik at togene går hver halvtime fra Jessheim. Departementet er kjent med at dette er en av planforutsetningene i det arbeidet NSB nå gjør med utvikling av en ny rutemodell for Østlandsområdet. Denne rutemodellen tar sikte på å utnytte de muligheter som åpner seg når ny kapasitet i Vestkorridoren etter planen stilles til disposisjon i 2012. Regjeringens økte bevilgninger til jernbanen gjør at dette prosjektet vil ha en fremdrift i henhold til planen.

NSB AS utnytter i dag alle tilgjengelige ressurser (personell og materiell) i rushtiden. I perioden frem mot 2012 tas det sikte på en gradvis opptrapping av lokaltogtilbudet i takt med at tilgangen på personell og materiell øker noe. NSB AS foretar de konkrete prioriteringer i samråd med berørte fylkeskommuner i den årlige ruteplanprosessen. Dersom Akershus fylkeskommune og NSB AS kommer til at det er rom for en tilbudsøkning på øvre Romerike, vil NSB AS spille dette inn i dialogen med departementet i forbindelse med forhandlinger om avtale om kjøp av persontransporttjenester. Hva som blir utfallet, vil bero på en samlet vurdering av aktuelle og mulige endringer i ruteproduksjonen innenfor det enkelte års avtaleforhandlinger.