Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:556 (2007-2008)
Innlevert: 30.01.2008
Sendt: 31.01.2008
Besvart: 07.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Ifølge NRK Rogaland 29.01 og Haugesunds Avis 30.01.2008 har Avinor takket nei til tilbud om privat utbygging av utenlandsavdelingen ved Haugesund Lufthavn Karmøy og vil i stedet foreta en lite fremtidsrettet og redusert ombygging av terminalen.
Vil statsråden sørge for at Avinor aksepterer tilbudet, eller på annen måte sørge for å finansiere en fremtidsrettet utbygging som imøtekommer dagens og fremtidens behov for reisende?


Begrunnelse

I svaret fra Avinor vises det til at en er klar over problemer med plassmangel pga. økning i utenlandstrafikken, taxfree salg, og sist, men ikke minst økning i innenlandstrafikken.
Reisende til og fra Haugesund Lufthavn Karmøy opplever i dag, forholdsvis kummerlige forhold i terminalene med tanke på fasiliteter. Avinor foreslår en ombygging innenfor dagens bygningsvolum og mener dette vil bedre fasilitetene både på innland og utland samt at det blir mindre kostbart. Dette synes som en lite fremtidsrettet investering.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som statlig aksjeselskap, heleid av Samferdselsdepartementet, skal Avinor AS drive og utvikle statens luftfartsanlegg og legge til rette for sikker og effektiv luftfart. En viktig side av dette er utvikling og utbygging av terminalkapasitet. Samferdselsdepartementet har innhentet innspill fra Avinor for å svare på dette spørsmålet.

Avinor har varslet om store investeringsbehov på lufthavnene i de kommende årene, både i forbindelse med sikkerhetsoppgraderinger som følge av myndighetskrav, kapasitetsutvidelser på grunn av stor trafikkvekst og et betydelig vedlikeholdsetterslep. For å kunne opprettholde dagens lufthavnstruktur er det av stor betydning at Avinor evner å prioritere riktig nivå på sine utbyggingsprosjekter.

Til Samferdselsdepartementet opplyser Avinor at selskapet har utredet ulike alternativer - både påbygging og ombygging - for å bedre forholdene for passasjerene ved Haugesund lufthavn. Avinor har konkludert med at en begrenset ombygging innenfor dagens bygningsvolum vil gi akseptable forhold. Denne ombyggingen er budsjettert og planlagt utført i løpet av 2008.

Avinor opplyser videre at selskapet har mottatt et tilbud fra Lufthavnutbygging AS (LUB) om et lån på kr. 70 millioner forutsatt at Avinor bygger en ny utenlandsterminal ved Haugesund lufthavn. Avinor har vurdert dette tilbudet om lån og vilkårene for lånet innenfor selskapets totale låneramme, men vurdert mot andre prioriterte tiltak i Avinor har selskapet valgt å ikke bygge en slik ny utenlandsterminal ved Haugesund nå. Avinor gir også uttrykk for at en aksept av det mottatte lånetilbudet fra LUB er vurdert å kunne innebære brudd på regelverket om offentlige anskaffelser som Avinor som heleid statlig selskap er omfattet av.

Etter at Stortinget vedtok å etablere Avinor som heleid statlig aksjeselskap i 2003, ligger investeringsbeslutningene til selskapets styre og ledelse, innenfor selskapets rammebetingelser og de retningslinjer som er trukket opp for selskapet gjennom statens eierstyring. Jeg ser ikke grunnlag for å gripe inn gjennom eierstyring i de beslutninger selskapet har lagt fram for meg i denne saken.