Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:557 (2007-2008)
Innlevert: 30.01.2008
Sendt: 31.01.2008
Besvart: 08.02.2008 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden redegjøre for hva gjennomgangen av ENEA mer konkret består i, når granskingen forventes avsluttet og når Stortinget vil få seg forelagt denne og forslag til tiltak for å sikre at Stortingets forutsetninger følges opp?

Begrunnelse

Den såkalte ENEA- operasjonen kan til dels ha synliggjort manglene på koordinering, gjennomføring og oppfølging av saker som handler om overgrep mot barn gjengitt på nettet, jfr Aftenposten 29.01.2008. Behovet for en total gjennomgang av hva som har skjedd og aller helst ser ut til å ikke ha skjedd i forhold til identifisering av barna er åpenbart. Departementet varslet raskt en gjennomgang av sakskomplekset og deler således undertegnedes bekymring. Samtidig har Stortinget behov for å vite mer om hva, hvordan og hvem som skal evalueres i forhold til hva som er gitt av politiske føringer.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen lagt til grunn at den vil intensivere innsatsen mot overgrep mot barn. Internett skal ikke virke som en frisone som gir store muligheter for overgripere til både spredning av bilder av overgrep og til å bruke Internett til å komme i kontakt med sårbare og kontaktsøkende barn og unge.

Denne form for kriminalitet krever en bred og forsterket innsats på flere plan fordi den gir seg uttrykk på flere måter og i mange sammenhenger. Databeslagene i saker om seksuelle overgrep mot barn inneholder ofte store mengder bilde- og filmmateriale. Jeg har fått opplyst fra Politidirektoratet at analyse av slike beslagene er meget tid- og ressurskrevende både for politiet, påtalemyndigheten og domstolene. Operasjon ENEA-sakene er i denne sammenheng ikke noe unntak. Det er derfor viktig med et godt samarbeid mellom særorganene og lokalt politi i slike operasjoner. Politidirektoratet har overfor meg framhevet at Operasjon ENEA på mange måter har gitt politiet ny kunnskap både når det gjelder omfang og kompleksitet i sakene.

For å kunne møte utfordringene og særegenhetene som denne typen kriminalitet synes å inneholde, har politiet iverksatt flere relevante tiltak. Politidirektoratet arbeider nå med å øke bemanningen ved Kripos, samt utvikle de teknologiske forutsetningene, for å kunne øke innsatsen mot overgrep mot barn og gjøre arbeidet mer effektivt. En fullstendig gjennomgang og oppgradering av dagens tipsmottak av overgrep vil bli gjennomført for å gjøre denne tjenesten lettere tilgjengelig og mer synlig for brukerne av Internett, spesielt for barn. Nytt tipsmottak er planlagt å foreligge i løpet av 2008. Etter Operasjon ENEA-aksjonen i 2004 har man dessuten satset på forebyggende tiltak. Kripos har videreført det forbyggende arbeidet med filter som sperrer tilgangen til nettsteder som viser bilder av overgrep mot barn. Filteret oppdateres jevnlig med nye lister fra Kripos som er basert på tips og egen etterretning.

Jeg er videre av riksadvokaten gjort kjent med at man derfra ved enkelte anledninger har fulgt opp avviklingen av de sakene som oppsto etter Operasjon ENEA. Et betydelig antall saker har endt med reaksjon. En gjennomgang av anmeldelsene i Operasjon ENEA, viser at pr. 01. 02. 2008 er 244 av 253 anmeldelser påtalemessig avgjort. To saker ligger fortsatt til etterforsking. I alt er det avsagt 144 dommer og det er utferdiget 46 forelegg. 49 saker er av forskjellige årsaker henlagt. Jeg kan også nevne at Det nasjonale statsadvokatembetet for tiden arbeider med utkast til nærmere påtalemessige direktiver for behandlingen av saker med overgrep mot barn og bilder av dette m.v.

Jeg stiller meg imidlertid uforstående til at "Departementet varslet raskt en gjennomgang av sakskomplekset…", slik representanten Dahl synes å forutsette i sin begrunnelse for spørsmålet. Disse sakene som springer ut av Operasjon ENEA, er individuelle straffesaker som hører inn under påtalemyndighetens ansvarsområde. Som sådan tilligger det ikke meg å iverksette noen gjennomgang av disse sakene og etterforskingen av dem.

Jeg vil avslutningsvis takke stortingsrepresentanten for engasjementet. Jeg setter pris på at han så vel som jeg er opptatt av oppfølgingen av denne type kriminalitet i Norge til det beste for barna, og for at vi skal ta vår del av ansvaret for det internasjonale samfunns bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn.