Skriftlig spørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:559 (2007-2008)
Innlevert: 30.01.2008
Sendt: 31.01.2008
Besvart: 07.02.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Af-decom har inngått avtale med Conoco Phillips om opphugging av plattformer fra Ekofisk ved et landanlegg i Vats, Vindafjord kommune. Virksomheten kan medføre utslipp av tungmetaller som bly, kvikksøv og kadmium. Af-decom har søkt SFT om utslipp av 7,8 kg Hg over 20 år og 650 kg oljeholdig vann pr år. Vats er en bygd ved en allerede overgjødslet lavterskelfjord.
Er statsråden enig i at fullrensing må være å foretrekke for en så viktig og langsiktig industriell virksomhet, og hva kan statsråden i så fall gjøre?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Når det gjelder utslipp av kvikksølv og oljeholdig vann fra AF Decom sin virksomhet ved Vats mottaksanlegg, viser jeg til behandling av saken hos ansvarlige myndigheter.

Statens forurensningstilsyn (SFT) ga 30.06.2005 utslippstillatelse til AF Decom AS sitt mottaksanlegg i Vindafjord kommune. Saken er senere delegert til Fylkesmannen i Rogaland. Som forurensningsmyndighet i saken ga fylkesmannen 27.04.2007 revidert tillatelse etter forurensningsloven, etter søknad fra AF Skandinavia AS, AF Decom. I denne sammenheng har søknaden vært kunngjort og sendt på høring til berørte parter. Saken ble påklaget til SFT av AF Skandinavia AS. SFT opprettholdt i brev av 30.01.2008 fylkesmannens vedtak for Vats mottaksanlegg for utrangerte marine konstruksjoner, med én endring knyttet til intern påslippsgrense for prosessvann.

Gjennom utslippstillatelsen er det satt krav til maksimale utslippsmengder per år for olje og tungmetaller. Med de krav som er stilt er det etter SFTs syn liten fare for negative effekter på helse og miljø. SFT legger til grunn at bedriften i framtiden jobber systematisk for hele tiden å redusere sine utslipp til sjø, herunder anvendelse av beste tilgjengelig teknologi og tiltak for bedre utsortering av kvikksølvholdige avfallsfraksjoner på tidligere trinn i avfallskjeden. Dersom det i fremtiden viser seg nødvendig å stille enda strengere krav vedrørende utslipp til sjø, vil Fylkesmannen i Rogaland kunne fatte vedtak om dette. Fylkesmannen vil også kunne stille krav om framtidige undersøkelser for å følge miljøtilstanden i fjordsystemet.