Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:563 (2007-2008)
Innlevert: 30.01.2008
Sendt: 31.01.2008
Besvart: 07.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Samferdselsdepartementets budsjett for 2008 er det omtalt at en strategi for norsk luftfart skal utarbeides og bl.a. vil fungere som et innspill til Nasjonal transportplan. Jeg viser videre til at Regjeringen gjennom sin klimafokuserte miljøpolitikk åpner for tiltak som vil redusere og begrense innenlands luftfart.
Hvordan vil strategidokumentet bli lagt frem for Stortinget slik at også Stortinget kan gjøre vurderinger og beslutninger for norsk luftfart i 10-årsperioden 2010-2019 basert på denne strategien?

Begrunnelse

Jeg viser til St.prp. nr. 1 (2007-2008) for budsjettåret 2008 Utgiftskapittel: 1300-1380 Programkategori 21.20 Luftfartsformål Hovedutfordringer og tilstandsvurdering der det bl.a. heter;
"PÅ bakgrunn av bl.a. en del uro i luftfarten i 2005 og 2006 som gikk ut over regulariteten, har Samferdselsdepartementet satt i gang et arbeid med å utarbeide en strategi for norsk luftfart. Formålet med strategien er å gi en oversikt over situasjonen i norsk luftfart og vurdere hvilke tiltak som ev. bør settes i verk. Departementet tar sikte på å ferdigstille strategien innen utgangen av 2007, Strategien vil foreligge som en rapport fra Samferdselsdepartementet, og vil bl.a. fungere som et innspill til Nasjonal transportplan."
Jeg viser til fremlagt forslag til NTP 2010-2019 der det statlige selskapet Avinor tilrår at regionale lufthavner også finansieres ved statlige kjøp og ikke bare gjennom kryss-subsidiering.
Videre fraråder Avinor statlig utbytte fra selskapet de nærmeste årene pga. store investeringsbehov knyttet til sikkerhet og drift på statlige flyplasser.
Endelig viser jeg til avtale om klimameldingen mellom regjeringspartiene og partiene H, KrF og V der også tiltak for å redusere, begrense og hindre bruk av fly som innenlands transportmiddel omtales. For å kunne foreta en samlet vurdering av fremtidig luftfart i Norge - slik rullering av Nasjonal tranportplan legger opp til er det etter min mening derfor viktig at den omtalte strategien for norsk luftfart fremlegges som egen sak for Stortinget.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I vår varslede strategi for norsk luftfart vil Samferdselsdepartementet gi en bred gjennomgang av tilstanden og utfordringene for luftfarten i Norge i dag. Med utgangspunkt i denne gjennomgangen vil det bli pekt ut strategier for den politikken Regjeringen vil føre på dette området de neste årene. Et par sentrale utfordringer for norsk luftfart er nevnt i spørsmålet; klimautfordringen og de økonomiske utfordringene i Avinor.

Strategien vil være et dokument for Regjeringen og vil ikke bli lagt fram som stortingsdokument, men strategien vil særlig fungere som et innspill til stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP). INTP vil Regjeringen gi en helhetlig gjennomgang av transportpolitikken for 10-årsperioden 2010-2019. Strategien vil også kunne gi innspill til neste eiermelding om Avinor. I den grad strategien vil inneholde forslag som krever vedtak i Stortinget, vil slike forslag bli fremmet for Stortinget på vanlig måte.