Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:564 (2007-2008)
Innlevert: 31.01.2008
Sendt: 31.01.2008
Besvart: 07.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ønsker finansministeren at det gis insentiver til import av miljøvennlige hybridbiler også når de importeres fra USA?

Begrunnelse

Hybridbiler gir mindre utslipp, og man skulle tro det var Regjeringens ønske at slike biler ble importert til Norge. Men for hybridbiler produsert for det amerikanske markedet opplever man tvert imot en avgiftsøkning i engangsavgifen fordi det kreves avgiftsberegning med motorvolum som komponent. Årsaken er at amerikanerne benytter andre standarder for å måle utslipp av CO2 en de som benyttes i Europa. Verdiene er visstnok kompliserte å regne om. Spørsmålet er om man vil konstruere skikkelige omregningstabeller slik at også miljøvennlige biler fra USA kan importeres med lavere engangsavgift.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Engangsavgiften ble lagt om med virkning fra 1. januar 2007. Slagvolum ble da erstattet med utslipp av CO2 som beregningsgrunnlag, sammen med effekt og vekt. Omleggingen reduserte behovet for å opprettholde egne spesialordning for hybridbiler. Disse ble da endret slik at det nå bare gis et fratrekk på 10 prosent i vektavgiftsgrunnlaget, mens det tidligere ble gitt 25, samt at effekten av elektromotoren ble holdt utenfor. Ut fra de beregninger som ble gjort den gang skulle den nye spesialordningen kombinert med innføring av CO2-komponenten føre til at hybridbilene kom minst like godt ut som før.

Engangsavgiften beregnes på bakgrunn av de kjøretøytekniske data slik disse fremgår av typegodkjenning eller enkeltgodkjenning av motorvognen. Dette gjelder også ved fastsettelse av CO2-komponenten. Ved godkjenning av personbiler skal det legges fram underlag fra fabrikant eller uavhengig laboratorium som viser drivstofforbruk og CO2-utslipp, slik dette skal måles i henhold til Rådsdirektiv 80/1268 EØF med senere endringer. Disse dataene legges inn i motorvognregisteret og danner altså grunnlaget for avgiftsberegningen. Ikke alle kjøretøytyper er omfattet av plikten til å dokumentere utslipp av CO2. Dette gjelder de fleste vare- og lastebiler og eldre, bruktimporterte biler. I tillegg spesialimporteres det en del kjøretøy som ikke er produsert for det europeiske markedet, og som er testet etter andre målemetoder. For slike kjøretøy vil de oppgitte CO2-utslippstallene ikke være sammenliknbare med målinger for biler produsert for det europeiske markedet. Departementet vurderte flere alternativer for hvordan kjøretøy uten relevante utslippstall skulle håndteres innenfor engangsavgiften. Løsningen ble å beholde slagvolum som beregningsgrunnlag. I den forbindelse ble satsstrukturen for disse kjøretøyene endret slik at avgiften i størst mulig grad samsvarer med de antatte utslippsverdiene.

Engangsavgiften er under løpende vurdering. Dersom hybridbiler produsert for det amerikanske markedet kommer særlig dårlig ut av omleggingen, er dette et forhold det kan være grunn til å se nærmere på. Hvorvidt det er grunnlag for å endre regelverket er det imidlertid for tidlig å si noe om.