Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:570 (2007-2008)
Innlevert: 31.01.2008
Sendt: 01.02.2008
Besvart: 07.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Jeg viser til mitt spørsmål nr. 1082 av 23.05.07 om planene om å verne deler av riksvei 606 i Solund kommune. I sitt svar skrev samferdselsministeren bl.a: "Jeg legger avgjørende vekt på at en freding av en vegstrekning ikke skal være til hinder for lokal utvikling." Nå foreligger et forslag fra Statens vegvesen som innebærer at vernet begrenses, men det vil fortsatt begrense lokalsamfunnets utviklingsmuligheter. Ved vern av Trillemarka stiller Regjeringen opp med næringsfond.
Vil staten gjøre det samme i denne saken?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: En del av riksveg 606, strekningen Krakhella - Hardbakke, inngår i Nasjonal verneplan av juli 2002, fastsatt under forrige regjering. I forbindelse med forberedelse til fredning av aktuelle objekter, blir formålet med og omfanget av vernet, samt nøyaktig avgrensing, nærmere definert.

Statens vegvesen skal utarbeide en forvaltningsplan for strekningen, som en utdyping av fredingsforskriften. Denne planen vil legge føringer for hva som er tillatt bruk av strekningen. Arbeidet med forvaltningsplanen er godt i gang. I forarbeidet har det vært kontakt, med flere befaringer og møter, mellom Solund kommune og Statens vegvesen, både lokalt ved Fjordane distrikt og Region vest, og med Vegdirektoratet.

I denne prosessen er objekt 160 Krakhella - Hardbakke forkortet ved at strekningen Pollen - Hardbakke er tatt ut. Dermed er vernet ikke til hinder for realiseringen av ny veg mellom Pollen - Hardbakke. I tillegg fremmes det ikke fredningsforslag på objekt 161 ferjekaia, samt adkomsten ned til ferjekaia. Ombygging av kaia på Krakhella og utvidelse av vegen ned til ferjekaia kan således skje uavhengig av vernet.

Før fredningsvedtak, og etter at forarbeidet med fredingen er ferdig, sender Riksantikvaren ut varsel om fredning til høring hos berørte parter. Parallelt med dette vil Statens vegvesen sende forslag til forvaltningsplan til kommunen på høring, med høringsfrist på seks uker.

Som jeg opplyste i mitt svar av 05.06.07 innebærer ikke fredningen en frysing av dagens tilstand. Det kan gjøres utbedringstiltak, men på visse vilkår. På objekter som er i daglig drift, vil det selvsagt være behov for ulike tiltak også i framtida. Disse tiltakene må vurderes ut fra formålet med vernet. På strekningen Pollen - Krakhella er det lagt inn muligheter for utvidelse av tunnel, i tillegg til etablering av både tunneler og møteplasser, da tunnelpåhugg/avkjøringer kan lages på en slik måte at de ikke skjemmer ved nærføring til det fredete kulturminnet.

Utvikling og utbedring av vegen kan etter dette skje når finansiering på ordinær måte for riksvegnettet foreligger. Som opplyst i svaret av 05.06.07 er jeg av den oppfatning at utbedringer som blir mer kostnadskrevende på grunn av vern bør tas hensyn til i premissene i Nasjonal transportplan 2010-2019.