Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:572 (2007-2008)
Innlevert: 31.01.2008
Sendt: 01.02.2008
Besvart: 08.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Nordlandskrana AS i Bodø har 14. januar i år fått endelig avslag fra Vegdirektoratet på søknad om transport av husmoduler med bredde på 5 m fra kai i Glomfjord til byggeplass. Statens vegvesen bekrefter selv at det er praktisk mulig å gjennomføre den omsøkte transporten.
Vil statsråden snarest sørge for at søknaden blir innvilget, slik at forskjellsbehandling unngås, at forlenget byggetid unngås, at prisøkning på boligene unngås og at mer transport og forurensning unngås som følge av ev. moduldeling?

Begrunnelse

Vegdirektoratets avslag på klage på søknad om transport av husmoduler fra kai i Glomfjord til byggeplass (2800 meter i Glomfjord,) har skapt sterke reaksjoner. Den sterke industrielle utviklingen i regionen har skapt et sterkt behov for flere og nye boliger. Det haster med å få på plass flere boenheter i kommunen og båttransport av moduler til kai i Glomfjord er den enkleste og mest hensiktsmessige løsning, som byggeselskap også i dette tilfellet anvender. Det lokale veikontoret har sagt ja til den omsøkte transporten og Meløy Kommune har gjort det samme. Det er velkjent at det andre steder i landet har vært sagt ja til lignende ekstraordinære søknader. Avslaget på søknaden skjer på tross av at transporten er praktisk gjennomførbar og at transportene ikke vil medføre ulemper for gående eller syklende trafikkanter. Meløy og i særdeleshet Glomfjord-regionen lever av og er avhengig av konkurransedyktiget og fleksibilitet, noe hele befolkningen er innforstått med. Skal slike samfunn i Distrikts-Norge få lov til å utvikle seg videre, må samfunnet for øvrig, herunder sentrale myndigheter også vise evne til smidighet og fleksibilitet. Meløysamfunnet forventer nå at statsråden sørger for at nødvendig dispensasjon fra kjøretøyforskriften gis.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Transport av kolli som er bredere og tyngre enn alminnelig tillatt, såkalt spesialtransport, er regulert i forskrift om bruk av kjøretøy. Hovedregelen er at det må søkes Statens vegvesen om dispensasjon for å transportere udelbare kolli som er bredere enn 3,25 meter. Slik dispensasjon kan utstedes for en bestemt vegstrekning og må vanligvis innhentes for hver tur. I den aktuelle bestemmelsen i forskrift om bruk av kjøretøy er det ikke fastsatt noen øvre grense for transportens bredde. Ved dispensasjonsvurderingen blir det lagt vekt på transportens dimensjoner og vekter, samt om aktuell vegstrekning er egnet for den konkrete transporten. Transporten må også vurderes i forhold til øvrige trafikanter.

Vegdirektoratet fattet 14.januar 2008 vedtak om avslag i den klagesaken som det refereres til i spørsmålet. Saken gjelder transport av 16 husmoduler med bredde 5 meter, over en strekning på 2,8 kilometer fra Yara kai i Glomfjord til byggeplass på Stakkmyra i Glomfjord.

Den aktuelle vegstrekningen er bare 3,6 meter bred mens den omsøkte transporten har en bredde på 5 meter. Selv om transportene skal foregå om natten har Vegdirektoratet, ut fra vegstrekningens lengde og bredde, vurdert det slik at transportene ikke kan komme frem bl.a. uten at det vil medføre potensielle ulemper for andre trafikanter i form av redusert fremkommelighet. At det på denne strekningen ikke foreligger fysiske hindringer, er ikke i seg selv avgjørende for om vegstrekningen anses egnet for en så bred transport. Som bakgrunn for avslaget har det også vært lagt vekt på at transporten overstiger vegens bredde med nesten 1,5 meter, samt at strekningen er på hele 2,8 kilometer.

I begrunnelsen for spørsmålet gis det uttrykk for at det lokale vegkontoret har akseptert den omsøkte transporten. Det er ikke korrekt. Statens vegvesen Region nord avslo dispensasjonssøknaden da regionen fikk denne som førsteinstans til behandling. Saken ble etter dette påklaget til Vegdirektoratet, som i forbindelse med klagebehandlingen innhentet en uttalelse fra Region nord. I uttalelsen opplyser Region nord at det ikke foreligger fysiske hindringer på strekningen og at det følgelig ville være praktisk mulig å gjennomføre transporten. Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor vil det likevel bare være en nødvendig, men ikke avgjørende forutsetning for om den aktuelle transporten skal tillates på strekningen.

Jeg er også kjent med at Vegdirektoratet for relativt kort tid siden innvilget en dispensasjon for transport av husmoduler med bredde 5 meter. I den konkrete saken gjorde det seg imidlertid gjeldende noe andre omstendigheter. Vegstrekningen var kortere, 300 meter. Etter det jeg har fått opplyst, var også den aktuelle vegen vesentlig bredere. Strekningen ble derfor ansett egnet for så bred transport.

Av hensyn til den ulempe og belastning slike transporter innebærer for vegnettet og for andre trafikanter, vurderes i alminnelighet slike søknader om dispensasjon restriktivt. Det anses viktig at det foreligger forutsigbare og klare rammebetingelser for hva som kan transporteres. Dersom gjeldende praksis fravikes uten hensiktsmessig grunnlag vil dette kunne skape uheldig uklarhet.

For å unngå at man får gods - eksempelvis slike husmoduler - som ikke lovlig kan transporteres frem til mottaker, er det viktig å søke om dispensasjon i god tid. Etter det jeg får opplyst har dette også vært en vanlig forutsetning i den gjeldende dispensasjonspraksisen. På den måten kan situasjoner som denne unngås, og derved de uheldige følger slike har for alle berørte parter. Det er også et viktig prinsipp at like tilfeller skal behandles mest mulig likt, for eksempel skal ikke en sen søknad om dispensasjon gi et annet resultat enn om det hadde vært søkt i god tid.

Det ovennevnte skisserer de kriterier og hensyn som etablerer utgangspunktet for en dispensasjonsvurdering som dette.

Hver enkelt søknad skal vurderes konkret, i lys av de aktuelle omstendigheter som gjør seg gjeldende. På bakgrunn av de opplysninger som foreligger i denne saken, ønsker jeg å vurdere dette tilfellet nærmere.

Til slutt vil jeg nevne at det er nedsatt en egen arbeidsgruppe i Vegdirektoratet som skal vurdere en revisjon av regelverket om vekter og dimensjoner.